Faglig information

Opgaven i relation til forberedelse og efterbehandling af undervisningen

Folkeskoleloven m.v. fastlægger en række krav til undervisningen, som kommunerne er forpligtet til at sikre, at folkeskolerne og lærerne kan leve op til. Lærernes opgave i relation til undervisningsansvaret er omfattende og kompleks.

Skoleårets overordnede planlægning

 1. Valg af emner og temaer ud fra fagenes og de obligatoriske emners trin- og slutmål jf. folkeskolelovens §§ 5, 7 og 10.
 2. Overordnet planlægning af tværgående emner og problemstillinger, fag- og temauger, afvikling af projektopgaver, lejrskole mv.
 3. Overordnet vurdering af omfang af behov for undervisning i dansk som andetsprog, jf. Folkeskolelovens § 5, stk. 7
 4. Overordnet planlægning af inddragelse af fx ledelsen og øvrige resursepersoner: skolepsykolog, tale-hørelærer samt AKT-, læse-, matematikvejleder mv.
 5. Samarbejde med klasse/årgangsteam, afdelingsteam og fagteam
 6. Udarbejdelse af årsplaner
 7. Overordnet planlægning af samarbejdet med forældrene, jf. folkeskolelovens formålsparagraf mv.

Planlægning af konkrete undervisningsforløb

 1. Fastlæggelse af mål for undervisningen i samarbejde med eleverne jf. folkeskoleloven § 18, stk. 4
 2. Vurdering af materiale- og metodevalg
 3. Bestilling af materiale
 4. Udarbejdelse af supplerende undervisningsmaterialer
 5. Samarbejde og udvikling i forhold til bl.a. fagenes metoder og kontinuitet i fagteam
 6. Planlægning vedrørende aktiviteter ud af skolen, lejrskole, gæstelærere, inddragelse af forældre ol.
 7. Samarbejde med eleverne om arbejdsformer, metoder og stofvalg jf. folkeskoleloven § 18, stk. 4
 8. Inddrage resursepersoner m.h.p. undervisningsdifferentiering, jf. folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2 – link: http://www.dlf.org/undervisning/fag+og+evaluering/undervisningsdifferentiering
 9. Samarbejde med klasse/årgangsteam om undervisningens organisering og tilrettelæggelse
 10. Tilrettelægge holddannelse mv. jf. folkeskolelovens § 25, stk. 4 - 6
 11. Udarbejde informationsskrivelser til forældrene.

Afviklingen af undervisningen

 1. Vurdere undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger jf. folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2 – undervisningsdifferentiering
 2. Forberede indholdet i den enkelte undervisningstime bl.a. på baggrund af evalueringen af den foregående undervisning - undervisningsforløb
 3. Tilrettelægge undervisningen i forhold til målene for den enkelte elev, jf. § 18, stk. 4
 4. Vurdere og tilrettelægge særlige organisationsformer og undervisningsmetoder i forhold til elever med særlige indlæringsvanskeligheder, jf. inklusionsdagsordenen og folkeskolelovens § 3 a
 5. Følge op på og tilrettelægge initiativer i relation til klassens sociale relationer og den enkelte elevs trivsel.

Opfølgning på undervisningen

 1. Løbende evaluering af elevernes udbytte undervisningen, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 2
 2. Regelmæssig orientering af forældrene vedrørende elevernes udbytte af undervisningen folkeskolelovens § 13, stk. 1
 3. Løbende kontakt med forældrene vedrørende elevernes sociale trivsel
 4. Rette og vurdere lektier, opgaver og test
 5. Udarbejde skriftlige elevplaner og uddannelsesplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b
 6. Vurdere og udarbejde karakterer og udtalelser, jf. folkeskoleloven § 5, stk. 5 og 6
 7. Fælles evaluering i klasse/årgangsteam
 8. Opfølgning på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til skolens ledelse, resursepersoner mv.
 9. Udvikling af undervisningen i fagteamet.

Andre opgaver i relation til forberedelse og efterbehandling af undervisningen

 1. Udarbejde indstilling til specialundervisning
 2. Underretning til sociale myndigheder
 3. Udtalelser indhentet af offentlige myndigheder – skilsmissesager mv.
 4. Faglig ajourføring.