KLF’s kommunikationspolitik

Københavns Lærerforening ønsker at sikre let tilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet og kvalitet.

Mål

At engagere og involvere medlemmerne og udbrede kendskabet til og vinde forståelse for foreningens synspunkter og holdninger i medlemskredsen og i omverdenen.

Udadtil vil KLF være aktiv på den arbejdsmarkedspolitiske, skole- og uddannelsespolitiske scene og påvirke politikere og forvaltning i retning af en kvalitetsmæssig udvikling af folkeskolen og vores andre arbejdsområder og en forbedring af lærernes, børnehaveklasseledernes og de øvrige medlemmers arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Foreningen varetager  interesserne for en række medlemmer, der har andre arbejdspladser eller har en anden tilknytning til skolen. Vores kommunikation skal ligeledes henvende sig til disse grupper og behandle deres særlige forhold og vilkår. Det gælder også det store antal pensionister og gruppen af ledige.

Vi skal være dagsordenssættende, slå nye temaer an, komme med anderledes vinkler og udvikle relationer på flere kommunikationsplatforme. Det skal ske med bevarelse af vores troværdighed og legitimitet.

KLF tilbyder medlemmerne

· Nyheder. Hvad der sker lige nu politisk, organisatorisk og på skolescenen, særligt i Københavns Kommune.

· Generelt. Politiske beslutninger på Københavns Rådhus og i Børne- og Ungdomsforvaltningen, samarbejdet med de faglige organisationer i Københavns Kommune, og KLF´s politiske vedtagelser og initiativer. Om rammerne for arbejdet, løn- og arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Om kollegers pædagogiske initiativer og udviklingsprojekter og aktiviteter på skolerne. Om uddannelses- og samfundspolitik. Om børne- og voksenpædagogik. Om efter- og videreuddannelse.

· Overblik og perspektiv. Analyser, baggrund og sammenhæng til støtte i udvikling af det professionelle virke som et godt grundlag for dialog med omverdenen.

· Viden om aftaler, regler mv.

· Identifikation. Faglig og organisatorisk fællesskabsfølelse. Her også fagbevægelsens historie og betydning.

· Faglig og fagpolitisk debat. Debatten er en vigtig del af en aktiv og involverende fagforening. Den skal ske ved møder på de arbejdspladser, hvor foreningens medlemmer arbejder, ved møder på Frydendalsvej, på medlemskurser og på foreningens generalforsamling. Derudover udfolde den faglige debat sig på hjemmesiden, Facebook og Instagram.

KLF har brug for

· At medlemmerne får opfyldt ovenstående behov via foreningen og dermed oplever, at foreningen er dét sted, hvor lærerprofessionen debatteres og udvikles og dermed er med til at styrke medlemmernes identifikation med foreningen.

· At både medlemmer og offentlighed hurtigt får grundigt kendskab til vores initiativer og reaktioner på udspil fra arbejdsgivere og politikere, forskere og medier.

· At der er debat blandt medlemmerne om fagpolitik, arbejdets indhold og vilkår.

Foreningens kommunikationsveje

Omdrejningspunktet for kommunikationen med foreningens medlemmer og omverdenen er KLFnet.dk – foreningens hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder grundlæggende oplysninger om foreningen, dens virke og lærerjobbet – herunder faglige informationer. KLFnet.dk skal være aktuel med nyhedsjournalistik, reportager og historier fra de københavnske skoler, de øvrige arbejdspladser og det politiske liv, samt med hyppige debatindlæg og blogs.

Hjemmesiden fungerer også som foreningens vidensbank, hvor TR, AMR og medlemmer kan hente regelsæt, lønoplysninger og relevant faglig information.

DLF InSite bruges ligeledes til foreningens kommunikation med og vidensbank for TR og AMR.

KLFnet.dk kan ud fra journalistiske kriterier som relevans og aktualitet bringe debatindlæg fra medlemmer eller andre. Bestyrelsesmedlemmerne i KLF tager hver fjortende dag på skift vedkommende, fagpolitiske emner op i klummen ’Synspunkt’ for at styrke og målrette debatten. Ud over den skrevne journalistik bruger redaktionen også aktivt video og podcasts til at formidle nyheder og reportager.

KLF har en sms-service, der består af tre grupper. En sms-liste for tillidsrepræsentanter, én for alle medlemmer og én liste til foreningens pensionister. Sms-servicen bruges til at gøre opmærksom på og til at minde modtagerne om arrangementer, demonstrationer, valg i foreningen og lign. eller i særlige tilfælde at give ad hoc beskeder.

Københavns Lærerforening har en Facebookside, hvor foreningen formidler nyheder fra KLFnet.dk samt informationer og begivenheder i KLF-regi. Siden har 4300 følger (september 2019) og kan findes her: Facebook.com/kbhlaerere. 

KLF har brugt Instagram med stor succes de seneste år. Her har forskellige lærere på de københavnske skoler fået mulighed for at vise glimt fra deres lærerhverdag i ord og billeder. Det har betydet, at foreningen på kort tid har fået en voksende følgerskare, som ikke kun består af lærere, men også forældre, politikere og museer, organisationer og politiske partier. Det er en ambition, at Instagram-profilen skal bruges til at vise positive sider af lærerjobbet og de spændende faglige projekter, som foreningens medlemmer hver dag engagerer sig i på deres arbejde. Profilen omkring 1000 følgere(september 2019). siden kan findes her: Instagram.com/kbhlaerere.

Som et vigtigt led i kommunikationen med foreningens tillidsvalgte, udsender KLF TR-skrivelser og AMR-skrivelser (tillidsrepræsentantsskrivelser eller arbejdsmiljørepræsentant-skrivelser) direkte til TR eller AMR på skolerne. Foreningen forventer, at TR og AMR videreformidler informationerne til deres kolleger i det omfang, indholdet er relevant for alle medlemmer. TR- og AMR-skrivelserne er en vigtig del af den direkte kommunikation til medlemmerne. Ofte indeholder skrivelserne faglige informationer eller oplysninger om medlemsarrangementer. Både TR- og AMR-skrivelserne kan læses på KLFnet.dk. 

I de tilfælde, hvor der inden for KLF’s område afvikles høringer om aktuelle emner, skriver foreningens bestyrelse høringssvar. Det foregår typisk ved, at KLF indhenter viden fra de berørte medlemmer og drøfter foreningens holdning på bestyrelsesmøder. De indsendte høringssvar kan læses på foreningens hjemmeside. 

Endelig er en del af foreningens kommunikation også produktion af postkort, plakater og flyers, der informere om konkrete arrangementer, demonstrationer og fagpolitiske kampagner m.v.

Værdifuld kommunikation

Kommunikationen på de forskellige platforme skal være værdifuld for medlemmerne og skabe samhørighed. Alle medier skal bidrage til en langsigtet og nødvendig styrkelse af Københavns Lærerforenings styrkeposition internt og eksternt, lærerprofessionens identitet, kvalitet og styrke. 

Den direkte kommunikation med foreningens medlemmer er særdeles vigtig. KLF’s bestyrelse har besluttet, at vi ca. en gang årligt vil invitere os selv på spisepausebesøg på arbejdspladser med KLF’s medlemmer. Disse besøg arrangeres i samarbejde med TR og har til formål at styrke dialogen mellem bestyrelse og medlemmer.  

Udgivelsesgrundlag for hjemmeside og sociale medier

Den digitale redaktør har i kraft af sit frihedsbrev ansvaret for det nyhedsmæssige og redaktionelle stof på foreningens hjemmeside og på de sociale medier, hvortil redaktøren bidrager sammen med sine medarbejdere. Foreningens kommunikationspolitik er således sammen med den digitale redaktørs frihedsbrev rettesnor for indholdet af det journalistiske stof, som udgives på KLFnet.dk. Det digitale univers skal hele tiden være et besøg værd og være relevant for medlemmerne og andre interessenter.

Formanden skriver og tager initiativ til fagpolitiske indlæg i form af blogs, nyhedsbreve, Fb opslag og debatindlæg/åbne breve, og har på vegne af bestyrelsen ansvaret for den fagpolitiske linje.

Sekretariatet har ansvaret for vedligeholdelse af de faglige dele på hjemmesiden og bidrager med research og analyser til dette brug.

Alle indholdsansvarlige skal ved hjælp af fornøden uddannelse være i stand til at varetage de beskrevne opgaver.

Evaluering

Der skal både foretages kvantitative målinger og kvalitative vurderinger for kvalificeret at kunne vurdere effekten af vores kommunikation. Redaktøren præsenterer mindst én gang om året et redaktionelt regnskab, herunder besøgstal, læser- og lyttertal, for bestyrelsen med henblik på en samlet vurdering af indsatsen.

Kommunikationen beskrives i Formandens skriftlige beretning og vil derfor være et emne på generalforsamlingen.

Revideret af KLF's bestyrelse december 2019