KLF's lønpolitik

Københavns Lærerforenings lønpolitik

Størrelsen af lønnen for KLF’s medlemmer er resultatet af en række forhandlinger ved forskellige forhandlingsborde.

Forhandlingsfællesskabet (FF) og Lærernes Centralorganisation (LC) forhandler henholdsvis de generelle lønaftaler for de kommunalt ansatte og de specielle lønaftaler for LC’s medlemmer i kommunerne.

Der er ved tidligere overenskomstforhandlinger afsat midler til lokallønsforhandlinger med kommunerne. I København forhandles disse dels mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og KLF og dels mellem leder og tillidsrepræsentant.

Danmarks Lærerforening om løn:

Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen.

Der skal sikres et lønsystem, der passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelsen.

Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt lønudvikling.

Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til de øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen.

Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiver og organisation.

Medlemmerne skal sikres korrekt løn til tiden samt et bredt kendskab til lønnens sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi.

Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil mellem medlemmer og kredse, så de centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden.

Københavns Lærerforenings strategi og principper vedrørende løn:

Det er KLF’s overordnede mål, at den lokale lønpolitik i København medvirker til at sikre lønforbedringer for alle foreningens medlemmer, og at udmøntningen medvirker til at fastholde fællesskabet og fremme et godt arbejdsmiljø på skoler og øvrige arbejdspladser med KLF’s med-lemmer.

For lønmidler afsat til lokale lønforhandlinger med BUF, vil foreningen arbejde for, at flest muligt af midlerne aftales ved forhåndsaftaler med forvaltningen.

Derudover er en del af lønmidlerne til forhandling på den lokale skole/arbejdsplads som funktionstillæg.

For at undgå store lønforskelle er det overordentlig vigtigt at se de forskellige lønforhandlingsniveauer i en sammenhæng, således at der er et samspil mellem forhandlingsbordene.

KLF har følgende principper for lønforhandlingerne:

At funktions- og kvalifikationsløn aftales ud fra objektive og gennemskuelige kriterier.

At der på skole og arbejdspladsniveau kun aftales tillæg, som er knyttet til funktioner.

At der er tale om afgrænsede og velbeskrevne områder.

At funktionstillæggene størrelsesmæssigt står i rimeligt forhold til hinanden og til den tid, der forventes brugt på opgaven.

At stigninger og fald i den enkeltes årsløn minimeres mest muligt, og at der dermed også i de aftalte tillæg tages højde for et reduceret undervisningstillæg.

At alle tillæg er aftalt før den årlige fordeling af fag og opgaver.

At der er accept af og forståelse for indgåede lønaftaler blandt medlemmerne.

At alle medlemmer oplever, at de får glæde af de lokale lønmidler samlet set.

KLF forhåndsaftaler om løn kan læses på: www.klfnet.dk/loen-og-ansaettelse/forhaandsaftaler-om-loen/ 

Særligt for det statslige område:

Københavns Lærerforening har en række arbejdspladser på statslig overenskomst. Dels fem private grundskoler med gymnasiedel og dels SOPU, social- og sundhedsuddannelse.

På det statslige område forhandles de generelle dele af overenskomsten af CFU og en stor del af lønnen for den nuværende treårige overens-komstperiode til lokal forhandling.

KLF arbejder på det statslige område for:

At overenskomstresultatet aftalt mellem CFU og finansministeriet/moderniseringsstyrelsen primært består af generelle procentvise lønstigninger for alle statsligt ansatte.

At der sker en lønudvikling for de ansatte på det statslige område, der matcher lønudviklingen på det kommunale område.

At der foregår reelle lokale lønforhandlinger, og at der aftales en udvikling af lønnen, der svarer til det ’skøn for lokal lønudvikling’, der aftales ved overenskomstforhandlingerne.

At der er forståelse ved de lokale forhandlinger for, at lønnen i høj grad skal udmøntes kollektivt og dermed sikrer, at samtlige ansatte på LC overenskomst opnår en positiv reallønsudvikling. 

At der lokalt er en erkendelse af, at løn er et attraktivitetselement, og at lønsummen til lokal lønudvikling ikke går til mursten og pædagogisk arbejde.