Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling er afholdt. Du kan læse beslutningsreferatet her. Nedenfor kan du høre hele generalforsamlingen, eller klikke dig frem til specifikke dele af arrangementet. Formandens mundtlige beretning kan læses her.

Her kan du høre hele generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt fredag 1. november kl. 15.30 – 19.00 i Korsgadehallen på Nørrebro

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen:

1.    Valg af dirigent og hjælpedirigent

2.    Valg af referenter

3.    Vedtagelse af forretningsorden

4.    Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling

5.    Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne

6.    Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)

7.    Fastsættelse af kontingent

8.    Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode.

9.    Eventuelt

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Punkt 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent

Bestyrelsen foreslår Palle Rom fra LC´s sekretariat og Malene Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet.

Punkt 2. Valg af referenter

Bestyrelsen foreslår Nina Boertmann og Vinni Hertz fra KLF's sekretariat

Punkt 3. Vedtagelse af forretningsorden

Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden:

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent.

2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.

3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

5. En talers første indlæg under et punkt eller underpunkt i forhold til den endelige dagsorden og den godkendte opdeling af debatten om formandens beretning må ikke overstige 5 minutter. Øvrige indlæg under samme punkt eller underpunkt må ikke overstige 3 minutter. Formanden og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra disse bestemmelser. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlingen kan dog ændre denne rækkefølge.

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægtens §§ 13.

Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.

Punkt 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling

Punkt 5. Formandens beretning herunder beretning for kolonierne

Formandens skriftlige beretning kan læses her. 

Punkt 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)

Se vedlagte regnskaber

– Regnskabet i hovedtal

– Det komplette regnskab

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent

Med virkning fra 1. januar 2020 foreslår bestyrelsen følgende procentvise kontingentsatser, som relaterer sig til trin løntrin 31.

Almindelige medlemmer

1,88 % af lønnen på trin 31 – afrundet til nærmeste hele kronebeløb

Særlige medlemmer

0,64 % af lønnen på trin 31 – afrundet til nærmeste hele kronebeløb

Pensionister

0,36 % af lønnen på trin 31 – afrundet til nærmeste hele kronebeløb

Heraf vil kontingentandelen til DLF for en fuldtidsbetalende vil fra 1. januar 2020 fortsat udgøre 213 kr. pr. måned eller 2.556 kr. årligt.

Punkt 8. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode.

Den nuværende revisor Niels Jensen, Skolen på Strandboulevarden genopstiller som revisor.

Den nuværende revisorsuppleant Helge Maarup, Pensionist opstiller som revisor.

Som ny revisorsuppleant er Niels Wester-Andersen, Uddannelsescenter UiU villig til at kandidere.

 

Sidste frist for at begære punkter på dagsordenen er fredag 18. oktober 2019

Det kan oplyses, at formandens beretning punkt 5 bl.a. vil indeholde følgende underpunkter:

1. LØN OG ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftalen i BUF

2. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI

Københavns Kommunes Budget 2019 og 2020

3. PÆDAGOGISKE FORHOLD

Folkeskolereformen – Kortere skoledag – Nationale test - Pædagoger i skolen

Skolelederuddannelsen

Læringsplatforme, Meebook og Aula

Inklusion og specialundervisning

DSA, Ny i København og tosprogede elever

4. FAGLIGE FORHOLD

Overenskomstforhold på de private dagbehandlingsskoler

MED

Arbejdsmiljø, Trivselsundersøgelsen og arbejdsmiljøredegørelsen

SOSU-H

Skolestruktur  

5. KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER samt Gabriel Jensen
Sommerkolonierne, Udlejningen og bygningerne, Gabriel Jensen

6. FORENINGEN

Bestyrelsen

Områdesamarbejde og samarbejdet med tillidsrepræsentanter

Samarbejdet med de øvrige organisationer

Hjemmesiden og de sociale medier

Medlemsaktiviteter:

– Medlemskurser

– Medlemsmøder og arrangementer

– Møde ved kommunalvalget

– Grillarrangement

– 1. maj

– Priden

– Folkemødet på Bornholm

BILAG:

Formandens skriftlige beretning

KLF's regnskab for 2018 i hovedtal

KLF's årsregnskab 2018 underskrevet

 

SE VINDERNE HER AF KONKURRENCERNE