Oversigt over KLF's valgarrangementer:
 

Valgmøde FH Hovedstaden: mandag 1. november kl. 16-18. Klik her

KLF's valgmøde om den københavnske folkeskole: torsdag 11. november kl. 16-18. Klik her

 

Københavns Lærerforenings fokuspunkter til kommunalvalget 2021

I Københavns Lærerforening arbejder vi målrettet for en bedre folkeskole med engagerede og faguddannede lærere, der trives i jobbet. Vi arbejder for, at lærerne får et godt arbejdsliv og kan udføre deres arbejde af høj kvalitet til gavn for den enkelte elev, klassefællesskabet og  folkeskolen.

De seneste års nedskæringspolitik på den kommunale velfærd, og de mange skattelettelser har haft en for høj pris for den fælles folkeskole. Det skal prioriteres anderledes! Derfor sætter vi folkeskolen på dagsordenen til kommunalvalget i København.

Sammenhæng mellem krav og ressourcer

I Københavns Kommune har politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget fem pejlemærker for folkeskolen med strategien: “Vores børn – fælles ansvar”. I Københavns Lærerforening bakker vi op om strategien, men der er behov for langt flere ressourcer, hvis strategien skal kunne udfoldelses i praksis.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen i København 2020 indledes med følgende ordlyd: ”I den københavnske folkeskole skal det faglige og sociale miljø være motiverende og inspirerende for eleverne, og de skal trives og blive så dygtige, som de kan. Vi skal sikre, at eleverne kan udvikle sig til innovative, dannede og demokratiske mennesker og udleve deres drømme. Det er vores fornemste opgave at tilbyde eleverne et højt fagligt niveau i folkeskolen og have ekstra fokus på de børn, der ikke vokser op i hjem med lige så gode betingelser som andre, og at der er plads til flere fællesskaber på vores skoler”.

I Københavns Kommune er der væsentligt færre lærere og børnehaveklasseledere end i de andre store byer i landet. Det betyder, at er der på en gennemsnitsskole i København med 640 elever er ansat 5,5 færre lærere end i de andre fem største byer i Danmark. Det har selvfølgelig konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Vi arbejder for flere lærere i folkeskolen, fordi det vil sikre en højere kvalitet i undervisningen, understøtte elevernes sociale udvikling og styrke deres trivsel.

Lærerne skal sikres den nødvendige forberedelsestid, og der skal prioriteres i deres arbejdstid, så de oplever, at have en reel mulighed for at planlægge og efterbehandle undervisningen.

Hvis folkeskolerne i København skal sikre chancelighed og inkludere flere elever med specialpædagogiske behov i folkeskolen, er der brug for flere timer, hvor to lærere er sammen om undervisningen, hvilket også giver mulighed for at dele klassen op i mindre hold. Det giver langt bedre muligheder for at sikre kvaliteten  både fagligt og socialt. To-lærer-timer øger alle elevers faglige succes, forbedrer deres sociale kompetencer og udvikler deres sociale relationer.  

  • Lærerne skal sikres den nødvendige forberedelsestid
  • Holddeling i undervisningen skal være en reel mulighed
  • Flere lærere i den københavnske folkeskole

 

Lærerne er de professionelle – der skal være uddannede lærere i folkeskolen

Københavns Lærerforening arbejder for, at alle lærere i folkeskolen har en læreruddannelse.

I en god folkeskole, med undervisning af høj kvalitet og med opmærksomhed på den enkelte elevs behov, er det en forudsætning, at undervisningen varetages af lærere med en læreruddannelse.

I dag varetages 27 procent af undervisningen i den københavnske folkeskole af lærere, der ikke har en læreruddannelse. Det betyder, at København har en meget kedelig topplacering blandt de seks største byer i Danmark. Det skal der gøres noget ved. 

Problemet er dels at der uddannelses for få nye lærere i hovedstandsområdet. Men derudover forstærkes problemet ved, at det i for ringe grad lykkes at fastholde de lærere der starter.

Den største betydning for elevernes faglige udbytte af undervisningen er dygtige, engagerede og læreruddannede lærere. Med udgangspunkt i folkeskolelovens formål træffer den uddannede lærer faglige valg i forhold til indhold og metode, og løser den samlede undervisningsopgave indenfor de fastlagte rammer og mål.

En væsentlig opgave for lærere og børnehaveklasseledere er at medvirke til at udvikle elevernes sociale kompetencer. Det er et arbejde, der på linje med det faglige kræver viden, stærk relationskompetence og et tæt samarbejde med den enkelte elev og forældrene. 

  • Lærerne i folkeskolen skal være uddannede lærere
  • Der skal være en overordnet kommunal plan for hvordan folkeskoleområdet skal arbejde med at fastholdelse.

 

Bedre arbejdsforhold for lærerne – arbejdsmiljøet skal styrkes

Læreren er den afgørende faktor for, at undervisningen lykkes, at eleverne trives og klarer sig godt fagligt i folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at lærerne har gode arbejdsforhold på skolerne. Vi ønsker at forbedre lærernes arbejdsforhold, så de trives og oplever at lykkes med deres arbejde og har lyst til at blive som lærere i kommunen.

Derfor er det også bekymrende, at vi fortsat slås med et alt for højt arbejdsrelateret sygefravær. Vi kan se, at der er en mindre nedgang i det korte sygefravær, mens langtidsfraværet desværre fortsætter med at stige. Stress og udbrændthed fylder alt meget i de sager som SOS international og Arbejdsmiljø København arbejder med, ligesom der er alt for mange lærere og børnehaveklasseledere, der fortæller, at de har været udsat for vold eller trusler om vold.  

Lærerarbejdet er, på linje med andre faggrupper, der arbejder med mennesker, præget af høje følelsesmæssige krav – det giver særligt problemer, når man som lærer oftest er alene i klassen med eleverne. Når man arbejder med elever, der grundlæggende mistrivses, er tolærerordninger og et tæt teamsamarbejde nødvendigt i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling og for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte.

I Københavns Kommune er der en høj personaleomsætning, hvilket betyder, at eleverne oplever at skifte lærere ofte. Vi bruger mange ressourcer på skolerne på at introducere nye lærere og på lærerskift i klasserne. Mange lærere peger på, at det er arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet, som er den afgørende faktor for, at de søger væk fra arbejdet som lærer i København. Det vil vi gerne ændre på.

Vi ønsker en folkeskole, hvor lærerne på demokratisk vis kan deltage i skolens arbejde og udvikling, og hvor lærerne kan udfolde deres faglighed og professionelle kapital. 

  • Bedre arbejdsforhold for lærerne
  • Stressfrie arbejdspladser NU
  • Tolærerordninger og stærkere teamsamarbejde
  • Lærerne skal have reel medindflydelse på skolens rammer