Frikøb:

Frikøbets omfang er angivet i forhold til bruttotid (inkl. ferie og helligdage). Intet bestyrelsesmedlem kan i alt have mere end 1924 timers frikøb. 

Formanden

Formanden er fuldt frikøbt betalt af forvaltningen som medlem af HovedMED.

Næstformanden

Næstformanden er fuldt frikøbt 1924 timer - betalt af KLF

Udvalgsformænd

Fagligt og pædagogisk udvalg - frikøbt hver: 1085 timer

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

De resterende bestyrelsesmedlemmer har et frikøb på 846 timer.

Katrine Fylking dog kun 770 timer, da hun betales med 1154 timer som Hovedstyrelsesmedlem i DLF

Omkostningstillæg

Omkostningstillægget tillægges den normale lærerløn. Som følge af bestyrelsesarbejdet er det meget få eller ingen tillæg, der ydes til bestyrelsesmedlemmerne på skolen. Omkostningstillægget er på nedenstående satser i niveau 31.3.2000:

Årlige beløbGrundbeløb 

Formand

276.000

Næstformand

116.000

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

36.000

Der ydes pension på 18 % samt særlig feriegodtgørelse på 3,5 %. Omkostningstillægget ydes med virkning fra begyndelsen af den første hele måned efter valget til bestyrelsen. Tillægget bortfalder med udgangen af den måned, hvor man udtræder af bestyrelsen. 

Formanden har ikke nogen øvrige løngivende bestyrelsesposter.

 

Samlede lønforhold for formand og næstformand i Københavns Lærerforening:

Niveau 1.1.2020 og angivet som løn pr. måned. 

Formanden:

Formanden aflønnes som lærer  på specialskole, personlig ordning – uden timetalsafhængige tillæg m.v.*

 

41.130,60 kr.

Tillæg som formand

32.485,45 kr.

Løn i alt

73.616,05 kr.

*   BUF betaler

Næstformanden:

Næstformanden aflønnes som lærer på ny løndannelse – uden timetalsafhængige tillæg m.v.

 

37.528,95 kr.

Tillæg som næstformand

13.653,31 kr.

Løn i alt

51.182,26 kr.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer får et månedligt tillæg på 4.237,23 kr. betalt af foreningen.

Uerholdelige frikøbstimer

Foreningen opfordrer altid til, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer bliver frigjort i videst muligt omfang, således at man kan udføre den funktion, man er valgt til.

I forbindelse med valg til bestyrelsen kan der imidlertid være en periode, hvor nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for en umiddelbar frigørelse på egen skole. Det kan fx skyldes hensyn til eksamensklasser eller vanskeligheder ved at afgive timer midt i et skoleår.

I den situation kan der ske udbetaling af uerholdelige frikøbstimer.

Beregningen af uerholdelige frikøbstimer foretages ud fra disse principper:

Fx et almindeligt bestyrelsesmedlem med 846 frikøbstimer på årsbasis. Da der regnes med brutto, indgår juli måned ikke i beregningen.

For et nyvalgt bestyrelsesmedlem (fx valgt 30. marts), vil der være frikøbstimer fra første hele måned – dvs. april til og med juni.

De uerholdelige frikøbstimer udbetales i forhold til timelønnen på trin 43.

Det giver følgende formel 846/12*3*timesatsen for trin 43. Der ydes ikke pension, men beløbet indgår i beregningen af den særlige feriegodtgørelse, som udbetales af foreningen.

Det forudsætter, at foreningen ikke får nogen regninger for frikøb i disse måneder.

Hvis et bestyrelsesmedlem fx bliver udvalgsformand i løbet af et skoleår, vil der også være mulighed for udbetaling af uerholdelige frikøbstimer.

Fratrædelsesordning frikøb

Foreningens formand:

Ved fratræden ydes fortsat frikøb i den løbende måned plus to yderligere.

Efter de første to år ydes der frikøb den resterende del af det igangværende skoleår.

Såfremt det kan begrundes i en konkret situation fx en konkret uddannelse, vil der dog være mulighed for ved aftale mellem den pågældende og foreningens sekretariatschef, at den opsparede tid fordeles over en længere periode (fx til en modulopbygget uddannelse).

Formandshonoraret ydes indtil udgangen af den løbende måned. Såfremt den pågældende forlader sin lærerstilling i B&U-Forvaltningen, bortfalder ordningen.

Dette gælder dog ikke ved formandens afgang på grund af pensionering i forbindelse med et ordinært bestyrelsesvalg, hvor der ydes frikøb i den resterende del af det igangværende skoleår.

 

Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ordningen omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide. Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.

Der kan ikke i medfør af ordningen udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår ved døden.

Ved fratræden ydes frikøb i den løbende måned plus én yderligere. For hvert år - ud over de første 2 år - opspares yderligere ret til én måneds frikøb. Frikøbet kan dog maksimalt fortsætte til udgangen af det igangværende skoleår (dvs. til 31. juli).

Såfremt det kan begrundes i en konkret situation fx et konkret kursus, vil der dog være mulighed for ved aftale mellem den pågældende og foreningens sekretariatschef, at den opsparede tid fordeles over en længere periode (fx en modulopbygget uddannelse).

Omkostningstillægget ydes indtil udgangen af den løbende måned.

Hvis den pågældende forlader sin lærerstilling i B&U-Forvaltningen, bortfalder ordningen. Dette gælder dog ikke ved næstformandens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers afgang på grund af pensionering i forbindelse med et ordinært bestyrelsesvalg, hvor der ydes frikøb i den resterende del af det igangværende skoleår.

Fratrædelsesbeløb

Den hidtidige aflønning fortsætter indtil udgangen af den måned, hvor man fratræder som formand/næstformand eller bestyrelsesmedlem.

Fra den første i efterfølgende måned efter udtræden af bestyrelsen indtil udgangen af igangværende skoleår ydes følgende beløb:

Formand og næstformand: 4.000 kr. (grundbeløb 31.3.2000) pr. måned.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 2.000 kr. (grundbeløb 31.3.2000) pr. måned.

Dette gælder også for evt. pensionister, der udtræder af bestyrelsen.

For formand og næstformand gælder, at det normale omkostningstillæg for bestyrelsesmedlemmer ikke kan ydes sammen med fratrædelsesbeløbet.

Hvis en formand fratræder og i stedet bliver næstformand, ydes der ikke fratrædelsesbeløb.

Fratrædelsesbeløbet kan først ydes, hvis et bestyrelsesmedlem har været frikøbt i hele det skoleår, hvor fratrædelsen sker. Ordningen omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide.

Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.

 

Vilkår for pensionister i bestyrelsen

Omkostningstillægget udbetales. Der sker ikke udbetaling af uerholdelige frikøbstimer, da der ikke er timer, hvor der burde have været foretaget frikøb.