Vedtægter

Her kan du læse KLF's vedtægter:

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

Navn, formål og virksomhed

§ 1

Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København p.t. Frederiksberg kommune. KLF er en partipolitisk uafhængig organisation. KLF udgør kreds 11 af Danmarks Lærerforening.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser.

Stk.2

Dette formål søges fremmet bl.a. ved:

 1. udøvelse af foreningens forhandlingsret,
 2. information af medlemmerne via hjemmeside og andre sociale medier,
 3. afholdelse af møder, kurser og sammenkomster,
 4. medlemskab af organisationer, hvor forhandlingsretten varetages i fælles anliggender, samt samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer,
 5. rådgivning og vejledning,
 6. at arbejde for udvikling af folkeskolen, voksenspecialundervisningen og de andre arbejdsområder, hvor foreningen har medlemmer,
 7. stillingtagen til samfundsmæssige emner.

§ 3

Foreningen ejer og driver en række ejendomme til brug ved udsendelse af københavnske skolebørn på koloni m.v.

Stk. 2

Kolonierne ledes af Københavns Lærerforenings bestyrelse gennem et koloniudvalg og en koloniadministration.

Stk. 3

KLF's bestyrelse træffer – efter indstilling fra koloniudvalget – afgørelse vedrørende:

 1. Fastsættelse af koloniudvalgets forretningsorden.
 2. Ansættelse af medarbejderne ved koloniernes administration og fastsættelse af deres løn- og ansættelsesvilkår.
 3. Fastlæggelse af koloniernes årsbudget
 4. Dispositioner der falder uden for budgettet.
 5. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
 6. Sager hvorom der ikke er enighed i koloniudvalget.

Stk. 4

For kolonivirksomheden føres et særligt regnskab, som fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 5

Koloniudvalget består af fire medlemmer valgt af og blandt KLF's bestyrelse. Udvalget har bevilgende myndighed inden for det fastlagte budget.

Udvalget udarbejder indstillinger til KLF's bestyrelse jf. stk.3.

Over udvalgets møder føres en beslutningsprotokol.

 

Medlemmer

§ 4

Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLF's vedtægter har ret til at være medlem af kredsen.

§ 5

Indmeldelse sker til DLF's kontor.

Stk. 2

Udmeldelse sker skriftligt til DLF's kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.

Tillidsrepræsentanten for den lokale KLF-afdeling underrettes om indmeldelser og udmeldelser.

Stk. 3

Om ind- og udmeldelse, karens og eksklusion henvises i øvrigt til DLF's vedtægter.

Kontingent

§ 6

Medlemmer betaler et kontingent til foreningen. Kontingentet for regnskabsåret fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2

DLF fastsætter retningslinjer for nedsat kontingent og kontingentfritagelse.

Stk. 3

Det enkelte medlem hæfter over for foreningens forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent.

Konsolideringsfonden

§ 7

KLF's Konsolideringsfond er etableret efter sammenlægningen med DLF.

Stk. 2

Københavns Lærerforenings bestyrelse skal forvalte konsolideringsfondsmidlerne således, at de bliver til størst mulig gavn for foreningens medlemmer. Ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi, højst mulig forrentning, samt mulighed for umiddelbar realisering.

Stk. 3

Over konsolideringsfonden føres et særligt regnskab, som fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen kan anvende afkastet af konsolideringsfondens midler til KLF's daglige drift.

Særlige Fond

§ 7a

Københavns Lærerforenings Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbetalinger fra kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2.

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.

Stk. 2

Over kredsens Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

Stk. 3

Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

Stk. 4

Beslutning om udbetaling af midlerne fra kredsens Særlige Fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Stk. 5

Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens Særlige Fond forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens Særlige Fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen til sammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

Generalforsamlinger

§ 8

Generalforsamlingen er KLF's højeste myndighed, jf. dog § 13.

Stk. 2

Den ordinære årlige generalforsamling skal finde sted i oktober/november måned.  Den ordinære opstillingsgeneralforsamling jf. § 20 afholdes i februar hvert 2. år. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Foreningens krav til de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger opstilles af generalforsamlingen på et ordinært eller ekstraordinært møde.

§ 9

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller ved skrivelse til skolerne. Indvarsling skal ske mindst 5 uger forud for en ordinær generalforsamling og en opstillingsgeneralforsamling jf. § 20 og mindst 1 uge forud for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en hjælpedirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør ethvert spørgsmål vedrørende sagernes behandling samt leder eventuelle afstemninger.

Stk. 2

Endvidere vælger generalforsamlingen 2 referenter, der optager et beslutningsreferat til foreningens forhandlingsprotokol. Beslutningsreferatet lægges på foreningens hjemmeside. Til støtte for referenterne optages generalforsamlingens forhandlinger på bånd. Lydoptagelsen lægges på foreningens hjemmeside og fjernes en måned efter.

Stk. 3

Generalforsamlingens dagsorden skal endvidere indeholde punktet: Fastsættelse af forretningsorden.

§ 11

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent.
 2. Valg af referenter.
 3. Vedtagelse af forretningsorden.
 4. Valg af 6 stemmetællere.
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne.
 6. Foreningens regnskaber herunder fond og kolonivirksomhed.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 1. Eventuelt.

I ulige år skal dagsordenen indeholde følgende punkt:

Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode.

Stk. 2

På dagsordenen for ordinære generalforsamlinger kan ethvert medlem forlange optaget forslag, som skriftligt er indleveret til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden skal offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 2 uger før generalforsamlingen. Samtidig offentliggøres formandens skriftlige beretning, herunder beretning for kolonierne, samt regnskaber.

Afstemninger

§ 12

På generalforsamlinger og ved urafstemninger afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed jf. dog §§ 13 og 24. Ved en afgiven stemme forstås en stemme for eller imod det fremsatte forslag.

Stk. 2

Medlemmer, hvis aftaleret varetages gennem medlemskab af andre organisationer, har dog ikke stemmeret i spørgsmål, der angår KLF's aftaleret.

Ved urafstemning om forhold på skoler og institutioner har kun de direkte berørte medlemmer stemmeret.

Stk. 3

Skriftlig afstemning anvendes, når en tredjedel af de på en generalforsamling fremmødte med-lemmer, dog mindst 50, fremsætter ønske derom.

Desuden anvendes skriftlig afstemning på generalforsamlingen ved valg af stemmetællere, såfremt der opstilles mere en 6 kandidater.

Stk. 4

Står stemmerne lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget.

§ 13

Urafstemning skal anvendes:

 1. Ved valg til bestyrelsen, jf. §§ 20-21.
 2. Ved valg til alle øvrige tillidsposter bortset fra stemmetællere i foreningen, såfremt der opstilles flere kandidater end påkrævet ifølge vedtægtens § 11 stk.1 nr. 7. Såfremt der kun opstilles det nødvendige antal kandidater, erklæres disse for valgt.
 3. Når en tredjedel af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, dog mindst 50, fremsætter ønske derom.
 4. I forbindelse med valg til DLF's hovedstyrelse hvor DLF's vedtægter følges.

Stk. 2

Urafstemning kan anvendes, når bestyrelsen ønsker at erfare medlemmernes standpunkt i en bestemt sag; i så fald skal bestyrelsen forud indkalde til et møde om sagen, medmindre den har været behandlet på en generalforsamling. Referat skal inden afstemningen være lagt på foreningens hjemmeside. Dirigenten leder urafstemningen.

Stk. 3

De i stk. 1 og 2 nævnte møder ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ligeledes leder urafstemningen. Såfremt afstemningen gennemføres elektronisk medvirker dirigenent ikke i opgørelsen. Der skal mindst være 3 hverdage til at stemme ved en elektronisk afstemning.

Bestyrelse

§ 14

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden, næstformanden og 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der indføres i beslutningsprotokollen. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmerne og de fire suppleanter til bestyrelsen er kongresdelegerede i DLF.

§ 15

I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode fungerer næstformanden, indtil valg af formand har fundet sted. Dette skal ske snarest og senest inden udløbet af 3 måneder. Dette valg gælder for resten af perioden.

I tilfælde af næstformandens afgang i en valgperiode skal der snarest og senest inden udløbet af 3 måneder ske nyvalg. Dette valg gælder for resten af perioden.

Bestemmelsen om kønskvotering i § 21 er ikke gældende ved valg af næstformand uden for den i § 20 omtalte opstillingsgeneralforsamling.

Stk. 2

Dersom bestyrelsen træder tilbage i en valgperiode, afholdes snarest nyt bestyrelsesvalg, gældende for resten af perioden.

Stk. 3

Når et medlem har forfald i mindst 2 måneder, indtræder suppleanten midlertidigt.

Stk. 4

Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten jf. § 21.

Stk. 5

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøde i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldes suppleanten.

Stk. 6

Findes der ingen suppleanter ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, afholdes suppleringsvalg, såfremt der er mere end et halvt år af bestyrelsens ordinære funktionsperiode igen. Ved suppleringsvalget anvendes også de i § 9 og § 21 anførte bestemmelser for bestyrelsesvalg.

§ 16

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.

Stk. 2

Under formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

§ 17

Ved foreningens arrangementer skal bestyrelsen være repræsenteret.

§ 18

Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til varetagelse af foreningens administration og kommunikation – herunder redaktør af hjemmesiden.

Stk. 2

Medlemmer af KLF's bestyrelse kan ikke ansættes som lønnede medarbejdere ved foreningens kontor.

§ 19

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse efter de hjemlede formål.

Stk. 2

Formand og sekretariatsleder underskriver i forening på KLF's vegne.

Valg af bestyrelse

§ 20

Hvert 2. år afholdes i februar måned en

opstillingsgeneralforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent.
 2. Valg af referenter.
 3. Fastsættelse af forretningsorden.
 4. Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.
 5. Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.

Stk. 2

Såfremt der i forbindelse med formandsvalget jf. stk. 1 nr. 4 kun opstilles én kandidat, bortfalder urafstemningen jf. § 13, og kandidaten erklæres for valgt.

Stk. 3

Såfremt der i forbindelse med næstformandsvalget jf. stk. 1 nr. 4 kun opstilles én kandidat, bortfalder urafstemningen jf. § 13, og kandidaten erklæres for valgt.

§ 21

Såfremt en formandskandidat/næstformands-kandidat også opstilles som kandidat til bestyrelsen, afholdes først formands- og næstformandsvalg, og når dette er opgjort, bestyrelsesvalg.

Formands- og næstformandsvalget afgøres i samme valgrunde. En kandidat kan godt opstille til begge poster. Såfremt en kandidat, der opstiller til begge poster, vælges til formand vil dette valg være gældende. Hvis der efter afholdelsen af formandsvalget ikke længere er en kandidat til næstformandsposten afholdes der en ny opstillingsgeneralforsamling med punktet: Opstilling af kandidater til næstformandsvalget.

Stk. 2

Det er muligt at opstille både til bestyrelsen og til valget som supplerende kongresdelegeret. Begge valghandlinger foregår samtidigt. Såfremt kandidaten vælges til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen er vedkommende automatisk kongresdelegeret.

Stk. 3

Efter generalforsamlingen modtager tillidsrepræsentanten lige så mange stemmesedler, som der er medlemmer ved den pågældende skole. Medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole modtager stemmesedler direkte fra foreningens kontor. Afstemningen kan også gennemføres elektronisk

Stk. 4

På stemmesedlen skal samtlige kandidaters navne været anført i alfabetisk orden. Ved valg råder hvert medlem over et antal stemmer, svarende til antallet af kandidater, der skal vælges. Der kan højst afgives 1 stemme på hver kandidat. Afstemning sker ved afkrydsning/markering ud for den enkelte kandidat.

Stk. 5

Senest 3 skoledage efter modtagelsen tilbagesendes de underskrevne stemmesedler af tillidsrepræsentanten til foreningen, hvor dirigenten med bistand af stemmetællingsudvalget forestår optællingen jf. dog § 13 stk. 3, 2. pkt.

Stk. 6

Er der kun opstillet to kandidater til formands- og næstformandsvalget, er den valgt, der har opnået det højeste stemmetal. Er der flere end to kandidater til hver post, er valget kun gyldigt, når der på en af kandidaterne er faldet over 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, finder omvalg sted mellem de to, der har opnået højest stemmetal.

Stk. 7

Ved valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed valget, således at de (3)4 kvindelige kandidater og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de to næste kvindelige og de to næste mandlige kandidater er suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt næstformanden er en mand skal der kun vælges 3 mandlige medlemmer til bestyrelsen, såfremt næstformanden er en kvinde, skal der kun vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 8

Ved valget af supplerende kongresdelegerede jf. §20 punkt 6 er der ikke kønskvotering.

Stk. 9

Ved valg af revisorer, revisorsuppleanter og stemmetællingsudvalg afgør almindelig stemmeflerhed valget. Hvert medlem råder over et antal stemmer, svarende til det antal kandidater, der skal vælges, og der kan højst afgives 1 stemme på hver kandidat. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 10

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 11

Valg af bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og supplerende kongresdelegerede gælder for en 2-årig periode.

KLF-afdelinger

§ 22

Foreningens medlemmer ved den enkelte skole/institution danner en afdeling under KLF. Afdelingens vedtægter skal godkendes af KLF's bestyrelse. Valg af tillidsrepræsentant og suppleant sker som beskrevet i tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant varetager forbindelsen med KLF.

Stk. 2

Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant har udover de opgaver, som tillidsrepræsentantreglerne pålægger dem, ansvaret for følgende opgaver:

 1. Formidling af meddelelser til og fra KLF's bestyrelse.
 2. Opkrævninger for KLF i følge de af KLF's generalforsamling fastsatte retningslinjer.
 3. Formidling af det af KLF foranstaltede koloniarbejde.

Stk. 3

Arbejdsledige medlemmer danner en særlig afdeling under KLF. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for denne afdeling. Afdelingen udarbejder selv en forretningsorden, der forelægges KLF's bestyrelse til godkendelse.

Stk. 4

Pensionerede medlemmer danner en særlig afdeling under KLF. Afdelingen udarbejder selv en forretningsorden, der forelægges KLF's bestyrelse til godkendelse.

Regnskab og revision

§ 23

Regnskabsåret for Københavns Lærerforening, herunder Københavns Lærerforenings Kolonier er kalenderåret. Driftsregnskabet for foreningen underkastes en kritisk revision af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Foreningens samlede regnskaber revideres af eksterne revisorer og offentliggøres.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 24

Til vedtagelse af forandringer i foreningens vedtægter og af foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelsen.

Stk. 2                                 

Vedtagelse af foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, eller ved en urafstemning, hvor mindst 3/4 af medlemmerne har stemt.

Stk. 3

Skulle 3/4 af medlemmerne ikke være til stede eller ved urafstemning ikke have stemt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling eller foretages en ny urafstemning tidligst 1 uge og senest 3 uger efter. Forslaget er da vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer er for det.

Stk. 4

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens (urafstemningens) nærmere bestemmelse.

Vedtægterne er senest ændret ved den ordinære generalforsamling 1. oktober 2021.

Hent vedtægterne som pdf: Vedtægter senest ændret 1. oktober 2021