Rådighedsbeløb til KLF-afdelingen/distrikssamarbej

Den enkelte skoles / institutions KLF-afdeling tildeles årligt et rådighedsbeløb, der p.t. udgør et grundbeløb på 200,- kr. samt 30,- kr. pr. medlem (excl. ledere) til tillidsrepræsentantens / suppleantens administrative udgifter.

Beløbet udbetales i 2 rater. Halvdelen af det årlige rådighedsbeløb udbetales automatisk i januar / februar måned. Det resterende rådighedsbeløb udbetales efter 1. august, når tillidsrepræsentanten skriftligt beder KLF’s kontor om det.

Af praktiske grunde er det med foreningens revision aftalt, at der ikke skal indsendes bilag til foreningen. Regnskabsaflæggelsen sker i KLF-afdelingen. Tillidsrepræsentanten står således til regnskab over for KLF-afdelingen, der påser at pengene er anvendt til de nedenfor nævnte formål. Der skal på det første møde i kalenderåret aflægges et regnskab for rådighedsbeløbets anvendelse over for KLF-afdelingen.

Beløbet kan alene anvendes til: 

  • Frimærker, kuverter, papir og lignende kontorartikler 
  • Håndbøger tillidsrepræsentanten mener, er relevante for arbejdet i KLF-afdelingen 
  • Abonnement på tidsskrifter Udgifter til forfriskninger i forbindelse med møder i KLF-afdelingen 
  • Udgifter til foredragsvirksomhed i KLF-afdelingen. Københavns Lærerforening er forpligtet til at oplyse de pågældende foredragsholderes honorarer til SKAT. Der skal således indsendes bilag til KLF om sådanne udgifter, som skal indeholde oplysning om foredragsholderens navn, adresse og cpr. nr. 

Rådighedsbeløb mv. til distriktssamarbejde

Til distrikternes samarbejde tildeles ligeledes et årligt rådighedsbeløb, som udsendes til det enkelte distrikts fællestillidsrepræsentant. Hvert distrikt bedes inden 1. marts meddele, hvem der er kontaktperson. Beløbet udgør p.t. 500,- kr. i grundbeløb plus 100,- kr. pr. skole.

Der kan endvidere, efter konkret ansøgning fra det enkelte distrikt, ydes et tilskud til distriktsvise TR-arrangementer. Til heldagsmøder ydes et tilskud på 100,- kr. pr. deltager. Til internater ydes et tilskud på 300,- kr. pr. deltager. Der kan kun ydes tilskud en gang om året til hvert distrikt.