Indflydelse

TR og AMR samarbejde Skolens tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

KLF har i de seneste år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem skolernes tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR). I den forbindelse anbefales TR'erne i områderne til at afholde et møde i områderne med deltagelse af skolernes arbejdsmiljørepræsentanter én gang årligt inden fag- og opgavefordelingen.

Denne oplistning af punkter til en dagsorden har vi udarbejdet til støtte og inspiration for områdernes arbejde.

  • Netværksdannelse mellem AMR'erne i området - hvis AMR'erne ikke allerede har dannet netværk i området, bør dette kraftigt anbefales.
  • TR - AMR samarbejde - udveksling af viden om, hvordan samarbejdet mellem TR og AMR fungerer lokalt.
  • Det daglige arbejde med arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø/trivselsundersøgelse - hvordan organiseres dette på skolerne? (Dette punkt er tænkt til fælles inspiration og videndeling).
  • AMR'ernes inddragelse i SU-arbejdet og andre relevante fora - en opfordring til at AMR inddrages, når spørgsmål af betyding for arbejdsmiljøet drøftes i SU og andre fora. Derved kan samarbejdet mellem TR og AMR omkring fælles opgaver lettes.
  • Skolernes økonomi - økonomiske beslutninger påvirker vores arbejdsmiljø. Dette bør derfor være et fælles fokus for AMR/TR.
  • Arbejdsfordeling/skemalægning - idéudveksling til hvordan TR og AMR i fællesskab kan sikre, at såvel den enkeltes som skolens samlede arbejdsmiljø tilgodeses bedst muligt i forbindelse med skoleårets planlægning.

KLF's bestyrelse februar 2013

 

Læs MED-aftalen (PDF)