Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN FOR KLF's BESTYRELSE

Ud over de i vedtægtens §§14 til 19 fastsatte bestemmelser ved­rørende forretningsgange for bestyrelsens arbejde gælder følgende:

§1

Formanden i dennes forfald næstformanden leder bestyrelsens møder.

§2

Bestyrelsesmøder indvarsles mindst 4 arbejdsdage forud. Den udsendte kalender for bestyrelsesmødernes placering betragtes i den sammenhæng som en indvarsling. Dagsordenen skal den bekendtgøres senest 2 dage før bestyrelsesmødet.

I særlige tilfælde kan disse frister dog fraviges.

Bestyrelsen afholder normalt møde hver anden uge. Enten på mandage eller torsdage.

Udvalgsmøder placeres på de øvrige mandage og torsdage.

Hovedreglen er:

  • Hvis bestyrelsesmødet er om mandagen, så vil bilagene være i DLF InSite onsdagen inden omkring kl. 12.00
  • Hvis bestyrelsesmødet er torsdag, så vil bilagene være lagt i DLF InSite fredagen inden omkring kl. 12.00

Det betyder også at punkter, mødereferater m.v., der er fremme inden kl. 11.00 på udsendelsesdagen vil fremgå af dagsordenen.

I tilfælde af møder kan udsendelsestidspunktet forskubbe sig til lidt senere på dagen, men målet er, at bestyrelsen har bestyrelsespapirerne til den frikøbsdag, der er forud for bestyrelsesmødet.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan anmode om at få bestyrelsespapirerne i papirudgave. De vil så blive lagt i bakkerne på indersiden af skranken i stuen Frydendalsvej 24.

§3

Dagsorden for bestyrelsesmøder skal normalt indeholde følgende punkter:

1. Protokol

I. To do listen

II. Kurser og konferencer

III. Udvalgsindstillinger

IV. Henvendelser der kræver bestyrelsens stillingtagen

A. Sekretariatet orienterer om løbende sager

B. Meddelelser

C. Mødereferater

D. Eventuelt

Dagsordenen offentliggøres på foreningens hjemmeisde.

§4

En sag optages på dagsordenen, hvis et bestyrelsesmedlem inden indvarslingsfristens udløb fremsætter begæring herom. Denne begæring ledsages af en kort motivering, der fremsendes sammen med dagsordenen.

Sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan af formanden eller et bestyrelsesmedlem forelægges bestyrelsen, men udskydes til et senere møde, hvis ét bestyrelsesmedlem kræver det.

§5

Over forhandlingerne føres et beslutningsreferat. Ethvert medlem kan kræve motivering af sit standpunkt tilført protokollen i kort form.

Referatet udsendes så vidt muligt inden næste bestyrelsesmødes afholdelse.

§6

Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende. Er der lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget bortfaldet.

§7

Sekretariatschef, konsulenter og digital redaktør kan deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder samt i udvalgsmøder efter aftale med de enkelte udvalg.

§8

Bestyrelsens konstituering omfatter:

1.           Valg af sekretær

2            Valg til bestyrelsens faste udvalg

3.           Valg til repræsentationer uden for bestyrelsen.

Indstilling vedr. pkt. 2 og 3 foretages af formanden med rimelig hensyntagen til bestyrelsesmed­lemmernes ønsker.

§9

Bestyrelsen nedsætter følgende faste udvalg med anførte arbejds­områder. Hvert udvalg består af 4 bestyrelsesmedlemmer:

a. Pædagogisk Udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af pædagogisk og undervisningsmæssig art, forsøgs- og udviklingsarbejde, efter- og videreuddannelse, forhold omkring professionshøjskolerne, pædagogiske kurser og konferencer.

Ligestilling er forankret i pædagogisk udvalg.

b. Fagligt Udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af faglig art, herunder løn-, beskæftigelses- og arbejdstidsfor­hold. Udvalget behandler spørgsmål vedr. evt. aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter, KLF-afdelinger. Udvalget forestår i samarbejde med KLF's sekretariat tilrettelæggelsen af TR-uddannelsen og faglig kursusvirksomhed samt møder og fester i foreningen.

Arbejdsmiljøspørgsmål og kontakten til arbejdsmiljøorganisationen er forankret i fagligt udvalg.

c. Koloniudvalg

Udvalget fungerer i henhold til de i vedtægtens § 3 fastsatte retningslinjer.

Udvalgene afgiver i begyndelsen af valgperioden ind­stilling til bestyrelsen om valg af udvalgsformænd.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte tværgående ad hoc arbejdsgrupper bestående af indtil fire personer.

Arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen.

Intet udvalg kan foregribe bestyrelsens endelige afgørelse.

I et ad-hoc-udvalg med formændene fra Pædagogisk Udvalg og Fagligt Udvalg samt yderligere en repræsentant fra hvert af udvalgene planlægges og koordineres den overordnede kursusvirksom­hed.

Ud over de faste udvalg vælges ved konstitueringen repræsentanter til udvalg m.v., hvor foreningen er repræsenteret.

§10

Principper for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser, konferencer m.v.

Med skyldig hensyntagen til økonomi, en rimelig rotation mellem bestyrelsens medlemmer og faglig relevans afgør bestyrelsen om og i givet fald hvem, der skal deltage i kurser, konferencer mv. Almindeligvis vil det være hensigtsmæssigt alene at vælge en person til deltagelse ud fra en vurdering, der tillige indbefatter relevans for det udvalg, den pågældende er medlem af.

Af hensyn til videndeling i KLF forventes det, at der snarest efter deltagelsen udfærdiges et kortfattet referat med hovedpointer og gerne en vurdering af oplægsholdere og evt. kursus-steder, som vi som forening kunne have glæde af.

§11

Ved forhandlinger deltager formanden og/eller næstfor­manden.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 26. marts 2020