Frikøb og ydelser til bestyrelsesmedlemmer

Frikøb

Med valget til bestyrelsen i Københavns Lærerforening følger også et frikøb fra arbejdet som ansat lærer i Københavns Kommune. Frikøbets omfang er angivet i forhold til bruttotid (inkl. ferie og helligdage). Intet bestyrelsesmedlem kan i alt have mere end 1924 timers frikøb.

Formanden og næstformanden er fuldt frikøbte:

  • Formanden er fuldt frikøbt – dels betalt af DLF (3 dage), dels betalt af KLF (2 dage)
     
  • Næstformanden er fuldt frikøbt -  betalt af Københavns Kommune, da næstformand indgår som medlem af HovedMED i Københavns Kommune. Københavns Lærerforening har således en lærerpost som er helt frikøbt af Københavns Kommune.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

De 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer har et bruttofrikøb (brutto) på 914 timer:
 

 

Beregningsformel

Bestyrelsesmedlemmer

Frikøb brutto af 1924 timer

 

914 timer

Frikøb netto af 1680 timer

(914/1924) *1680

798 timer

Timer på skolen til fag og opgavefordeling

1680-798

882 timer

 

Foreningen betaler herved en forholdsmæssig andel af ferie og helligdage.

Omkostningstillæg

Som medlem af bestyrelsen gives et omkostningstillæg, der tillægges den normale lærerløn som kompensation for bestyrelsesarbejdet. Som følge af bestyrelsesarbejdet er det meget få eller ingen tillæg, der ydes til bestyrelsesmedlemmerne på skolen.
 

 

Årlige beløb

 

Fra 1. april 2000

Grundbeløb

Formand

 

276.000

Næstformand

 

117.000

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

 

37.000

 

Der ydes pension på 18 % samt særlig feriegodtgørelse på 3,5 %. Omkostningstillægget ydes med virkning forud fra begyndelsen af den første hele måned efter valget til bestyrelsen. Tillægget bortfalder med udgangen af den måned, hvor man udtræder af bestyrelsen.

Lønforhold for formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lærerforening niveau, ultimo 2023

 

Formanden får sin normale løn fra BUF-forvaltningen. Hertil kommer et tillæg fra KLF på 276.000 kr. i årligt grundbeløb (pr. 31.3.2000) - p.t. svarende til 34.790 kr. pr. måned Formanden har herudover ingen løngivende poster, som følge af valget til formand.

Næstformanden får sin normale løn fra BUF-forvaltningen. Hertil kommer et tillæg fra KLF på 117.000 kr. i årligt grundbeløb (pr. 31.3.2000) - p.t. svarende til 14.690 kr. pr. måned. Næstformanden har herudover ingen løngivende poster, som følge af valget til næstformand.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer får et månedligt tillæg på 4.577 kr. pr. måned betalt af foreningen.

Uerholdelige frikøbstimer

Foreningen opfordrer altid til, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer bliver frigjort i videst muligt omfang, således, at man kan udføre den funktion, man er valgt til.

I forbindelse med valg til bestyrelsen kan der imidlertid være en periode, hvor nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke har mulighed for en umiddelbar frigørelse på egen skole. Det kan fx skyldes hensyn til eksamensklasser eller vanskeligheder ved at afgive timer midt i et skoleår.

I den situation kan der ske udbetaling af uerholdelige frikøbstimer til betaling for f.eks. den nødvendige vikar-dækning på skolen.

Beregningen af uerholdelige frikøbstimer foretages ud fra disse principper:

Fx et almindeligt bestyrelsesmedlem med 914 frikøbstimer på årsbasis. Da der regnes med brutto, indgår juli måned ikke i beregningen.

For et nyvalgt bestyrelsesmedlem (fx valgt 30. marts), vil der være frikøbstimer fra første hele måned – dvs. april til og med juni.

De uerholdelige frikøbstimer udbetales i forhold til timelønnen på trin 43.

Det giver følgende formel i dette eksempel 914/12*3måneder*timesatsen for trin 43. Der ydes ikke pension, men beløbet indgår i beregningen af den særlige feriegodtgørelse, som udbetales af foreningen.

Fratrædelsesordning, frikøb

Foreningens formand

Ved fratræden ydes fortsat frikøb i den løbende måned plus to yderligere.

Efter de første to år ydes der frikøb den resterende del af det igangværende skoleår.

Næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Fratrædelsesordning omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide. Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.

Ved fratræden ydes frikøb i den løbende måned plus én yderligere. For hvert år − ud over de første 2 år − opspares yderligere ret til én måneds frikøb. Frikøbet kan dog maksimalt fortsætte til udgangen af det igangværende skoleår (dvs. til 31. juli).

Omkostningstillægget ydes indtil udgangen af den løbende måned.

Hvis den pågældende forlader sin lærerstilling i B&U-Forvaltningen, bortfalder ordningen.

Fratrædelsesbeløb

Den hidtidige aflønning (omkostningstillæg) fortsætter indtil udgangen af den måned, hvor man fratræder som formand/næstformand eller bestyrelsesmedlem.

Fra den første i efterfølgende måned efter udtræden af bestyrelsen indtil udgangen af igangværende skoleår ydes følgende beløb som fratrædelsesbeløb:

Formand og næstformand: 4.000 kr. (grundbeløb 31.3.2000) pr. måned.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 2.000 kr. (grundbeløb 31.3.2000) pr. måned.

For formand og næstformand gælder, at det normale omkostningstillæg for bestyrelsesmedlemmer ikke kan ydes sammen med fratrædelsesbeløbet.

Fratrædelsesbeløbet kan først ydes, hvis et bestyrelsesmedlem har været frikøbt i hele det skoleår, hvor fratræden sker. Ordningen omfatter ikke medlemmer af KLF's bestyrelse, der frivilligt udtræder af bestyrelsen i utide.

Ordningen gælder i tilfælde af udtræden som følge af mistillidsvotum og ved udtræden i forbindelse med nyvalg.