Forventninger til TR

Tillidsrepræsentant i Københavns Lærerforening

Tillidsrepræsentanten er en nøgleperson for udviklingen i Københavns Lærerforening og for arbejdet på arbejdspladsen - herunder aktiviteten i den lokale KLF-afdeling (den faglige klub).

Tillidsrepræsentanten (TR) er bindeled mellem Københavns Lærerforenings bestyrelse og sekretariat og medlemmerne på arbejdspladsen. TR skal handle i overensstemmelse med foreningens politikker og formidle dem videre til medlemmerne i KLF-afdelingen. Desuden skal TR viderebringe ønsker og forventninger fra medlemmerne til foreningen. Når betegnelsen tillidsrepræsentant/ TR anvendes, tænkes der på tillidsmandsfunktionen som helhed, dvs. på såvel TR som suppleant.

Nyvalgte TR'ere skal deltage i organisationsuddannelsen i DLF, og både TR og TR-supp skal deltage i kursusmoduler, der omhandler relevante lokale forhold fx lokalaftaler, lønpolitik, budget og økonomi mmm.

TR har et særligt ansvar for at emner som overenskomst, budget og generalforsamlingspunkter præsenteres og diskuteres i KLF-afdelingen, og at holdninger fra KLF-afdelingen kommunikeres til KLF centralt.

Tillidsrepræsentanten er ofte udsat for modstridende forventninger fra medlemmer, ledelse, forvaltning og forening, hvilket medfører en række dilemmaer. Håndteringen af disse kræver en arbejdspladskultur præget af åben dialog, et godt arbejdsmiljø, evne til at takle svære problemstillinger og vilje til at føre beslutningerne ud i livet.

TR er afhængig af et godt samarbejdsklima på skolen. Hvis det ikke eksisterer, kan hvervet som TR være meget belastende. TR bærer et medansvar for at skabe et frugtbart klima og en åben dialog ved, at problemerne lægges ærligt frem, og at alle får kendskab til hvor, hvornår og på hvilket grundlag beslutninger tages.

Tillidsrepræsentanten har behov for kollegernes tillid for at kunne opbygge et godt samarbejde med arbejdspladsens ledelse, hvilket er en væsentlig forudsætning for at skabe resultater til gavn for alle. Opbakningen skabes ved det daglige solide arbejde, via grundige diskussioner og ved den nødvendige mandatgivning i KLF-afdelingen forud for forhandlinger med skolens ledelse.

For at skabe gode og udviklende arbejdsforhold er det vigtigt, at TR har et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten – et samarbejde, som bør have høj prioritering. Desuden samarbejder TR med udviklingsgruppen og medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen.

Forventninger til tillidsrepræsentantens kvalifikationer og til opgavevaretagelsen.  

Tillidsrepræsentanten har via personlige egenskaber, uddannelse og kurser gode forudsætninger for at medvirke til at udvikle skolen til en god arbejdsplads for kolleger og elever. 

Opgaver:

 • skal medvirke til at sikre kollegerne gode og udviklende arbejdsforhold
 • indgår aftaler - på baggrund af kollegernes mandatafgivning - med skolens ledelse om blandt andet skoleårets planlægning 
 • kan inddrages som bisidder i tjenstlige samtaler og andre vanskelige samtaler 
 • har ofte kendskab til forhold, der er omfattet af tavshedspligt og fortrolighed 
 • har via sin plads i samarbejdsudvalget indflydelse på personalepolitik, personale- og arbejdsforhold, skolens budget mm 
 • kan lede et møde og sikre, at synspunkter blandt kollegerne fremføres i en tryg atmosfære 
 • forhandle lokale lønmidler

 

Københavns Lærerforenings forventninger til tillidsrepræsentanten

Foreningen forventer:

 • at TR er opmærksom på sin rolle som bindeled mellem kollegerne og foreningen
 • at TR loyalt orienterer kollegerne om foreningens politikker
 • at TR videreformidler synspunkter og ønsker fra den lokale KLF-afdeling til foreningen
 • at TR samarbejder med skoleledelse, arbejdsmiljørepræsentant, udviklingsgruppe og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen
 • at TR er repræsenteret på TR-møder indkaldt af KLF eller DLF
 • at TR deltager i foreningens generalforsamlinger samt opfordrer kolleger til at deltage
 • at TR deltager i møderne for tillidsrepræsentanter i områderne og gennem erfaringsopsamling og gensidig sparring bidrager til udviklingen af KLF´s politikker
 • at TR er velorienteret blandt andet via læsning af KK, Folkeskolen samt TR-udsendelser
 • at TR overholder deadlines for tilmeldinger i KLF/DLF-regi
 • at TR arbejder for, at nyansatte indmeldes i KLF

 

Kollegernes forventninger til tillidsrepræsentanten

Kollegerne kan forvente:

 • at TR orienterer om forhold af betydning for arbejdet på skolen og for udviklingen i foreningen
 • at TR orienterer om vigtige forhold for arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder
 • at TR deltager i foreningens generalforsamlinger og tillidsrepræsentantmøder
 • at TR overholder tavshedspligten i forbindelse med personsager
 • at TR afklarer sit mandat i KLF-afdelingen før væsentlige forhandlinger med skolens ledelse
 • at TR i forbindelse med afholdelse af KLF-afdelingsmøder i god tid inden sørger for at udsende tydelig dagsorden for mødet
 • at TR leder KLF-afdelingsmøderne, konkluderer på baggrund af den førte dialog og debat og sørger for, at der udarbejdes et skriftligt referat af møderne
 • at TR sørger for, at beslutningerne føres ud i livet
 • at TR orienterer fra deltagelse i kurser, konferencer mv.

 

Tillidsrepræsentantens forventninger til kolleger og foreningens centrale led

Tillidsrepræsentanten kan forvente:

 • at kollegerne møder op, når der indkaldes til KLF-afdelingsmøde på skolen
 • at alle tager ansvar for, at KLF-afdelingsmøderne holdes i en god tone
 • at kollegerne bakker op og støtter, når der er fastlagt forhandlingsmandat i KLF-afdelingen, og når der efterfølgende, på baggrund af det aftalte mandat, indgås aftaler
 • at kritik fra kolleger i afdelingen formuleres åbent, og at der ikke arbejdes med skjulte dagsordener
 • at der fra foreningens centrale led orienteres rettidigt om væsentlige forhold for medlemmerne og for arbejdet på skolen
 • at TR-uddannelsen og efterfølgende kurser er aktuelle og brugbare i forhold til de udfordringer, der er TR-arbejdet
 • at bestyrelsesmedlemmer - såfremt dette ønskes - deltager med oplæg og efterfølgende diskussion på KLF-afdelingsmøder
 • at de udpegede bestyrelsesmedlemmer deltager, når der indkaldes til møder i områderne, og at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om væsentlige foreningsproblemstillinger

 

KLF´s bestyrelse, januar 2013