BUF prioriteringerne indenfor de fire hovedområder, som beskrevet i 2. behandlingen af budgetforslag 2016, er fornuftige og bestemt også nødvendige. Jeg vil fremhæve to af områderne, der ønskes prioritet: ”Bedre trivsel for medarbejdere i dagtilbud og skoler” og ”Unge og uddannelse”.

Det er med prioriteringerne in mente meget svært at forstå, at BUU med forslag til effektiviseringer i Budget 2016 i Børne- og Ungdomsforvaltningen lægger op til, at der kan effektiviseres med samlet set 20 mio. kr. om året på skoleområdet på grund af flere elever i klasserne. Forslaget vil presse skolerne og lærere og børnehaveklasseledere yderligere. Allerede i dag kan vi med Trivselsundersøgelsen for skoleområdet se, at lærergruppen ligger bekymrende lavt, og langt under øvrige medarbejdergrupper i kommunen, på ’arbejdspres’ og ’håndtering af krav i arbejdet’. Forslaget vil betyde, at en gennemsnitsskole skal reduceres med godt ½ lærerstilling, det vil skabe et øget arbejdspres, og gøre det sværere end det allerede i dag er, at lykkes med de alt for mange og vigtige opgaver.

Ligeledes vil jeg tage skarpt afstand fra forslaget om: ’Afskaffelse af tosproget undervisning’. Besparelsesforslaget, der kommer oveni den netop gennemførte afskedigelsesrunde af lærere, der varetager tosproget undervisning. Besparelsesforslaget vil betyde, at gruppen af tosprogede elever vil få endnu sværere ved at få succes med skolegangen, da de tosprogede lærere har stor betydning for kvaliteten i undervisningen, og desuden fungerer som brobyggere mellem skole og hjem. I Kvalitetsrapporten for 2014 står: ”I København er der en særlig udfordring i at mindske betydningen af social og etnisk baggrund i forhold til de faglige resultater, uddannelsesparathed og generel livsduelighed”. Netop her gør skolernes tosprogede lærere en uvurderlig indsats.

Hvis forslagene til prioriterede hovedområder i Budget 2016 skal tages alvorligt af Københavns Lærerforening og af de ansatte på skolerne, bør I som politisk ansvarlige for skoleområdet, fjerne de to besparelsesforslag og finde de 30 mio. et andet sted.

Med venlig hilsen
Lars Sørensen, næstformand i Københavns Lærerforening