Københavns Lærerforening ønsker i foråret at forhandle med Københavns Kommune om vilkårene for tillidsrepræsentanter. Som medlem af KLF’s bestyrelse anbefaler jeg, at der laves en simpel, men ambitiøs aftale. En aftale, der sikrer TR den nødvendige tid og anerkender den centrale rolle, TR har for samarbejdet på skolerne.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Thomas Poulsen, medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse

I København er der for nylig indgået en lokalaftale om arbejdstid. En aftale, der er funderet i den centrale arbejdstidsaftale (A20), som blev vedtaget i sensommeren 2020. Lokalaftalen i København rummer gode elementer, der blandt andet sikrer alle lærere og børnehaveklasseledere en faktor til forberedelse og mulighed for fleksibel arbejdstid.

Alt i alt er der nu aftalte vilkår om lærernes arbejdstid og ikke mindst et forpligtende samarbejde på alle niveauer, som giver fornyet håb for alle, der har deres daglige gang i folkeskolen. Et samarbejde, der skal sikre lærerne indflydelse på og mulighed for at kvalificere skolelederens beslutninger. Ligesom det skal give skolelederen forbedrede muligheder for at synliggøre og forklare sine beslutninger. I dette arbejde spiller tillidsrepræsentanten en afgørende rolle.

Hvad med den lokale TR?

Når tillidsrepræsentanten spiller en afgørende rolle i samarbejdet på skolen, er det vigtigt, at opgaven prioriteres og sikres de bedst mulige vilkår.  I den nye lokalaftale er der ikke tilføjet noget afsnit om TR.
I KLF’s bestyrelse var der bred enighed om, at formuleringen i den gamle lokalaftale i alt for mange tilfælde ikke sikrede tillidsrepræsentanten den tilstrækkelige tid til opgaven. Derfor er det med åben pande, at foreningen i den ny aftale ikke har insisteret på at fastholde et minimum på 330 timer til deling mellem AMR og TR.

På den baggrund har Københavns Lærerforenings bestyrelse besluttet at begære Københavns Kommune en forhandling om vilkårene for TR.

Indtil en forhandling er afsluttet er TR dog ikke på fuldstændig bar bund. Der gælder den brede formulering fra Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og KTO om, at ”tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførsel.” Ligesom A20 vil sikre, at TR får estimeret tid på opgaven med formuleringen om, at opgaver over 60 t skal anvises med et estimeret tidsforbrug.

Det er altså betryggende at vide, at arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, at tillidsrepræsentanten må anvende den nødvendige tid til opgaven. Ligesom det også er aftalt, at der lokalt kan indgås aftaler om tillidsrepræsentantens mulighed for at udføre jobbet forsvarligt.
På lærerområdet giver det netop god mening yderligere at rammesætte vilkårene for TR. Det gør det blandt andet på grund af lærerarbejdets karakter med skemalagt undervisning samt udstrakte samarbejde i årgangsteam eller lignende. Samarbejdet i lærerteams bliver alt for sårbart, hvis en lærer, der er valgt som tillidsrepræsentant alt for ofte må gå fra kerneopgaven for i stedet at løse TR-opgaver. Derfor er det afgørende, at tillidsrepræsentanten i sin opgaveoversigt på forhånd sikres den nødvendige tid.

Den Nødvendige tid

Hvad er så den nødvendige tid. Her må man nødvendigvis konkret se på, hvilke opgaver tillidsrepræsentanten løser.

Tillidsrepræsentantens opgaver:

  • repræsentere lærerne i en række fora i samarbejdet med ledelsen. Blandt andre Lokal-Med og samarbejdssporet i A20.
  • orientering til og møder med bagland.
  • opgaver med personalesager. F.eks. som bisidder ved sygefraværssamtaler og tjenstlige samtaler.
  • opgaver i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.
  • opgaver som repræsentant for den faglige organisation.
  • råd og vejledning til kolleger om arbejdsforhold.
  • faglig opdatering blandt andet kursus og efteruddannelse.

Denne liste er med sikkerhed ikke udtømmende, men giver et billede af en omfattende opgave. En opgave, der desuden skal udføres på et grundlag af de store ambitioner om professionelt samarbejde i både MED-aftalen og samarbejdssporet i A20.

Lokale aftaler i Danmark

Det kan være vanskeligt konkret at tildele en ressource til TR-opgaven. Det er der dog kredse og kommuner, der i deres lokale aftaler har haft modet til at blive enige om. I aftalen mellem Hjørring Kommune og Lærerkreds Nord er det aftalt, at TR i grundtildeling har 150 timer plus 4 timer pr ansat. På en skole med 50 lærere vil det give tillidsrepræsentanten 350 timer årligt til opgaven.

En ressource i denne størrelse er i mine øjne et fornuftigt niveau og vil på de fleste skoler sikre, at TR har mulighed for at løse opgaverne professionelt og indgå i samarbejdet på rimelige vilkår.

Der er dog stor forskel på, hvad kredse og kommuner har aftalt rundt omkring i landet. I andre kommuner kan aftalerne være af en helt anden karakter. Som eksempler på det kan nævnes Frederikssund og Odense. I Frederikssund er der aftalt en lokal forhandling mellem TR og skoleleder på den enkelte skole. Her skal de blive enige om, hvor meget tid der skal være til opgaven.
I Odense er der formuleringer om TR-rollen, og her er der lagt vægt på, at TR skal deltage i møder med ledelsen om en række vigtige områder.
Spørgsmålet er altså, hvad vi kan forvente, at en forhandling om TR-vilkår vil medføre i København.

En anbefaling og et håb

Min anbefaling til en aftale om TR-opgaven er, at parterne søger enighed og forventningsafstemmer opgavens størrelse og indhold. Det er vigtigt, at der fra kommunen og organisationen er forventningsafstemt så tillidsrepræsentanter på alle skoler i København har nogenlunde ens gode vilkår.
Derfor skal en aftale om tillidsrepræsentanten være tydeligt forventningsafstemt samt være en simpel aftale, der som et væsentligt indhold skal have en fordelingsnøgle, der dels sikrer en grundtildeling, men også indeholder faktorer, der tager hensyn til antallet af medarbejdere og matrikler.

Som TR skal man kunne se tingene fra både de ansattes og ledelsens side af bordet. Det kræver mod, vilje og gode forhandlingsevner at påtage sig hvervet som tillidsrepræsentant. For at gøre det attraktivt at melde sig til den vigtige opgave som TR, skal der være gode aftalte og rammesatte vilkår.

Det er derfor mit fromme håb, at en forhandling mellem Københavns Kommune og Københavns Lærerforening om tillidsrepræsentanternes vilkår vil skabe en tydelig ramme for TR på de københavnske skoler. Og således være med til at løfte samarbejdet på de københavnske skoler til det allerbedste niveau i Danmark.

 Styrk tillidsrepræsentanten og styrk samarbejdet!

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.