Et år med TEAMS, en strøm af nye retningslinjer og undervisning i alt slags vejr ser ikke umiddelbart ud til at have påvirket de københavnske lærernes trivsel og glæde ved arbejdet i negativ retning. I hvert fald ikke, hvis man tager et kig på Københavns Kommunes nyeste trivselsundersøgelse. Ud af ti temaer, der dækker over 25 spørgsmål omkring lærernes trivsel, er der nemlig fremgang i ni.

”Det er overordnet set rigtig positivt, at det seneste års store udfordringer med Corona ikke er gået ud over medarbejdernes trivsel. Tværtimod er der en lille fremgang. Jeg kunne godt have frygtet det modsatte. Det har været et år, hvor medarbejderne og lederne er blevet kastet ud i store forandringer og har fået trykket store og komplekse opgaver ned over hovedet med ekstremt kort varsel. Det siger noget om et stærkt arbejdsfællesskab på de enkelte skoler og daginstitutioner, at det kan lade sig gøre,” skriver administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Stax, til KLFnet.dk.

Formand for Københavns Lærerforening (KLF), Lars Sørensen, har også lagt mærke til de ”pæne fremgange” i trivselsrapporten:

”Jeg er blandt andet glad for, at lærernes samarbejde med ledelsen er gået frem. Det tyder på, at skolernes ledelse har været gode til at kommunikere, selvom arbejdspladsen det seneste år har været diffus,” siger han. 

Lærerne ligger stadig under gennemsnittet

Selvom de københavnske lærere trives lidt bedre, ligger de stadig under gennemsnittet for trivsel i Københavns Kommune. Derfor er det vigtigt, at alle parter stadig har fokus på at forbedre lærernes arbejdsmiljø, pointerer KLF-formand Lars Sørensen.

”Hvis vi skal øge trivslen blandt lærerne, er det vigtigt at kigge på arbejdsfællesskaberne ude på skolerne. Det kan man blandt andet gøre ved at styrke fælles pauser og samarbejde. For selvom lærerne står alene i klasselokalerne, har pauserne med kolleger stor værdi i forhold til både lærernes faglighed og trivsel,” siger han.

At gennemsnittet for lærerne i København er i fremgang, betyder heller ikke, at alle skoler har forbedret deres trivsel det seneste år. En optælling, som KLFnet.dk har lavet på baggrund af trivselsundersøgelsen, viser, at 19 skoler i København faktisk er gået tilbage i fem eller flere af trivselsundersøgelsens temaer.

”Der, hvor det bliver særligt problematisk, er, når en skole år efter år både har dårlig trivsel og mange udskiftninger og sygedage. Heldigvis har vi en forvaltning, hvor der sidder rigtigt dygtige folk, der kan hjælpe med rådgivning. Derudover er det min erfaring, at det ikke er nok at snakke med ledelsen, hvis trivslen skal vendes. Arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten skal også gerne indover,” siger Lars Sørensen.

Corona har betydet færre spark og slag fra eleverne

I den nye trivselsrapport, er der sket et fald i episoder, hvor elever bliver voldelige og eksempelvis slår, sparker eller spytter på en lærer. Mens en fjerdedel af alle lærere i Københavns Kommune kunne svare ”ja” til at havde været udsat for en voldelig episode i 2019, er det i den nyeste trivselsmåling fra 2021, hver femte lærer der har oplevet en voldelig episode. I 92 procent af tilfældene kom volden fra ”brugere” af skolen – altså eleverne.

Ifølge KLF’s formand, Lars Sørensen, skal forklaringen på den udvikling ses i sammenhæng med corona-pandemien og de anderledes skoledage, som nedlukning og nødundervisning har medført.

”Det fald, vi ser i episoder med vold på skolerne, er jeg ikke i tvivl om kommer fra den virtuelle undervisning, undervisning i mindre grupper, én lærer til en børnegruppe og de slækkede faglige krav”, siger han. 

At hver femte lærer skal opleve vold i arbejdet, er stadig et alt for højt tal, understreger Lars Sørensen. Derfor foreslår han, at man lærer af de erfaringer skolerne har fået under corona-pandemien. For eksempel ordningen med at klasserne har den samme lærer en hel dag:

”Når man er én lærer sammen med den samme børnegruppe en hel dag, ved man, hvis en elev har haft en dårlig morgen, og man kan tage hånd om det efterfølgende. Det er sværere, hvis der i løbet af dagen kommer en ny lærer, der ikke ved, hvad der er gået forud for hans eller hendes time. Så kan der nemmere opstå konflikter,” siger han.

I trivselsundersøgelsen for 2021 er der også lavet enkeltvise statistikker for almenskolerne og specialskolerne. På almenskolerne har 18 procent af lærerne oplevet fysisk vold indenfor de seneste 12 måneder, mens det gælder hele 65 procent af lærerne på specialskolerne.

Lærerne bliver stadig chikaneret af kolleger og elever

Når det drejer sig om mobning, chikane og diskrimination, er tallene stagneret: I trivselsundersøgelsen fra 2021 tilkendegiver 11 procent af lærerne, at de har oplevet at blive chikaneret eller mobbet på arbejdet. Det er nøjagtig samme antal som i 2019. Det gør lærerne til den faggruppe i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning, der oplever mest chikane på jobbet. 

”Det er en meget høj procent, og det er noget, vi er nødt til at tage alvorligt,” siger Lars Sørensen, ”for hvis man er på en arbejdsplads, hvor man bliver mobbet, er man der ikke længe,” siger han og peger igen på, at løsningen er at styrke lærernes arbejdsfællesskab. 

”Det er vigtigt at skabe en krænkelsesfri kultur, hvor lærerne kender hinanden så godt, at man har mod til at sige fra, hvis man oplever mobning eller diskriminerende handlinger”.     

Administrerende direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Stax, er enig med Københavns Lærerforenings formand i, at der er brug for at få løst problemerne med vold og chikane overfor lærerne:
”Der er stadig for mange medarbejdere, der bliver udsat for krænkende adfærd, som vi ikke vil acceptere. Det arbejder vi både i forvaltningen og med de faglige organisationer i MED-systemet til stadighed mere systematisk med at forebygge og håndtere. Alle medarbejdere skal vide, hvad de skal gøre, og hvor de kan få hjælp, hvis de oplever krænkende adfærd,” skriver han til KLFnet.dk

Københavns Kommunes trivselsundersøgelse 2021

Hvert andet år laver Københavns Kommune en trivselsundersøgelse blandt kommunens omkring 38.000 medarbejdere. Trivselsundersøgelsen for 2021 er gennemført fra den 24. februar til 16. marts 2021 og har en svarprocent på 85 procent.

Selve trivselsundersøgelsen består af et fælles spørgeskema med 25 spørgsmål. Disse spørgsmål bliver i evalueringen delt op i ti temaer, og der beregnes et temagennemsnit. Derudover er spørgeskemaet suppleret med et antal specifikke spørgsmål til hver forvaltning.

De fleste spørgsmål i trivselsundersøgelsen er besvaret på en grad-skala fra 1 (slet ikke) til 7 (i meget høj grad). Alle spørgsmål er stillet, så en høj score er positiv.

Kilde: Københavns Kommunes trivselsundersøgelse 2021

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.