I dag starter afstemningen til overenskomst 24. Vi opfordrer alle medlemmer af Københavns Lærerforening til at bruge jeres stemme, og vi anbefaler, at medlemmerne stemmer “Ja” OK24.

Optakten til OK24 har været forskellig fra det, vi har set tidligere i Danmarks Lærerforening, da alle medlemmer har været inviteret til at give deres bud på, hvilke problemstillinger OK24 skulle adressere. Her pegede medlemmerne blandt andet på løn, kompetenceudvikling og seniorordninger. På baggrund af denne medlemsinddragelse og grundige diskussioner på Danmarks Lærerforenings kongres blev kravene til OK24 vedtaget.

Derfor skal du stemme ”Ja”

Vi vil her opliste argumenterne for, hvorfor vi anbefaler medlemmerne i KLF at stemme "Ja" til OK24. Derefter peger vi på de områder, der ikke lever op til vores forventninger til OK24, og som vi mener bør adresseres og udvikles i de kommende overenskomster.

Løn – På trods af at den samlede ramme på 8,8 procent kun indhenter halvdelen af den købekraft, som medlemmerne har mistet på grund af stigende inflation i den foregående overenskomstperiode, vil alle lærere opleve markante lønstigninger i den kommende overenskomstperiode (2300 kr. for en gennemsnitslærer).

Når den økonomiske ramme for forhandlingerne fastsættes, sker det ud fra lønstigningerne i den private sektor. Den offentlige ramme må ikke overstige denne private sektors ramme. Der har været forskellige tal i spil i optakten til forhandlingerne, og selvom vi havde ønsket en højere ramme, endte den på 8,8 procent, hvoraf 6,51 procent på det kommunale område bruges til generelle lønstigninger for alle. Hertil kommer de lønstigninger, der er aftalt for de enkelte faggrupper.

Et plus ved denne aftale er, at 4 procent af lønstigningerne allerede udmøntes fra den 1. april 2024. Det betyder, at man vil opleve lønstigningerne helt fra starten af perioden. Et andet plus er, at denne overenskomstperiode er toårig, og derfor vil der allerede skulle forhandles om en ny ramme i 2026. Derudover vil alle lærere på almene skoler med almentillægget få et lønløft svarende til 642 kr. pr. måned.

Overenskomstforhandlingerne har de seneste mange år fulgt lønudviklingen på det private arbejdsmarked og ikke inflation og prisudvikling. Ser man på det i et historisk perspektiv, har det været en fordel.

Gruppelivsordninger - Det kan lyde som en lille ting, men for dem, der får brug for gruppelivsordningen, er dette en markant forbedring. Gruppelivsordningen træder i kraft, hvis du bliver alvorligt syg. Aldersgrænsen for dækning af kritisk sygdom og dødsfaldsdækning hæves fra 70 år til 72 år. Der sker en forhøjelse af børnesummen fra 30.000 kr. til 50.000 kr. samt en forhøjelse af kritisk sygdom – børn fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Samtidig hæves aldersgrænsen for kritisk sygdom for børn fra 18 år til 24 år.

Medregning af anciennitet for meritlæreruddannede - Mange lærere, som har taget en meritlæreruddannelse, har arbejdet i folkeskolen som lærer med særlige kvalifikationer. Denne erfaring har indtil nu ikke talt med i deres anciennitetsforløb, hvis de har taget en læreruddannelse. Ved OK24 bliver disse læreres lærererfaring fra hele deres ansættelse talt med i deres lønanciennitetsforløb, når de indplaceres på deres anciennitetstrin efter endt læreruddannelse. Det betyder, at de ikke starter forfra ved endt uddannelse.

Bedre struktur for TR - med muligheden for at vælge flere tillidsrepræsentanter på store arbejdspladser eller arbejdspladser fordelt på flere matrikler får tillidsrepræsentanterne bedre mulighed at løfte deres opgaver.

Diverse forbedringer - Pensionister, som tager lærerarbejde, bliver overenskomstdækkede, alle lærere får muligheden for at opspare op til 15 dages frihed, forbedrede barselsvilkår og en ny praktikaftale.

Det levede ikke op til vores forventninger

Kompetenceudvikling - Ved OK24 indtræder LC (lærerne) i den kommunale kompetencefond. Dette er i sig selv ikke et problem, tværtimod har der længe været hårdt brug for kompetenceudviklingsmuligheder for lærerne. Det var som før nævnt et af de ønsker, som lærerne pegede på i den store medlemsinddragelse inden kravopstillingen til OK24.

Det positive ved denne aftale er, at medlemmerne nu får aftalte vilkår for kompetenceudvikling gennem vores overenskomster med blandt andet vikardækning og indflydelse på indholdet af kurserne. Men vi synes, at finansieringen af kompetencefonden er problematisk. Da vi betaler 80 procent, og arbejdsgiverne kun betaler 20 procent, mener vi, at kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse hovedsageligt skal finansieres af arbejdsgiverne. Vi er her helt enige i, at aftalen ikke må blive niveausættende. Der er helt klart brug for mere. Vi ser kompetencefonden i OK24 som et generationsprojekt, der skal udvikles og udvides i de kommende overenskomster.

Når vi ikke mener, at man skal stemme ”nej” på grund af dette, er det fordi kompetencefonden kun er en lille del af den samlede ramme, svarende til 0,5 procent.

Lærerstartsordning - Alt for mange nyuddannede lærere får en hård start på lærerarbejdet, og alt for mange stopper som lærere inden for de første år. Det er synd for de nyuddannede lærere, og det er uholdbart for en folkeskole, der lider af massiv lærermangel. Vi synes, at det er hovedrystende, at arbejdsgiverne ikke tager dette problem alvorligt og laver en solid lærerstartsordning, der sikrer en god opstart i folkeskolen for nyuddannede lærere.

Seniorordning - Det er ikke lykkedes at indgå en aftale om en ordentlig seniorordning, der sikrer, at man som lærer kan holde til et langt arbejdsliv i folkeskolen. Alt for mange må stoppe i folkeskolen i utide. Ikke fordi de ikke kan lide lærerarbejdet, men fordi de ikke kan holde til det. Derfor er det helt uforståeligt, at arbejdsgiverne ikke vil være med til at sikre gode seniorordninger.

Krav om arbejdstid
På kongressen blev der opstillet flere krav om arbejdstid, men ikke om at åbne arbejdstidsaftalen A20. Der er ingen tvivl om, at forbedrede arbejdstidsvilkår fortsat er vigtige for medlemmerne. Ligesom den nuværende aftale har sine åbenlyse udfordringer.

Vi mener, at foreningen frem mod Overenskomst 26 bør påbegynde en grundig drøftelse af lærernes arbejdstidsforhold, en dybtgående evaluering af A20 samt tage debatten om, hvorvidt foreningen skal stille krav om at forbedrede medlemmernes arbejdstid.

Plusser og minusser

Ved alle overenskomstforhandlinger indgås der kompromisser, og der stilles krav, som ikke opfyldes. I OK24 er der krav, som vi er skuffede over ikke indgår, eller som vi mener bør udvikles i kommende overenskomster. Det drejer sig om kompetencefonden, lærerstartordninger, seniorordninger samt tydelige krav vedrørende arbejdstidsvilkår og arbejdsmiljø.

Alligevel anbefaler vi et “ja” til overenskomstresultatet, da det imødekommer kravene til løn, ved aftalte vilkår for kompetenceudvikling og adskillige forbedringer af barselsvilkår, gruppelivsordningen, TR-området, praktikaftalen og øget frihed.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.