Generalforsamling 2021

Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling blev afholdt 1. oktober 2021.

Her kan du høre generalforsamlingen:

Generalforsamlingen 2021 afholdes fredag 1. oktober kl. 15.30 – 19.00 i Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons gade 2-4, København V

Endelig dagsorden til generalforsamlingen:

KLIK PÅ PUNKTET FOR AT SE BILAG

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent
 2. Valg af referenter
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) Oversigt KLF´s årsregnskab 2020  KLF´s årsregnskab 2020
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode
 10. Eventuelt

Læs referat fra sidste års generalforsamling her.

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

 • Fredag 10. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.
 • Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 17. september.
 • KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 10. september.
 • Mandag 13 september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på denne side fredag 17. september.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på denne side mandag 13. september.

Efter formandens beretning vil generalforsamlingen blive suspenderet, mens der er temadrøftelser.

Resolutionsforslag fra bestyrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Program:
Kl. 15.30-19.00:
Generalforsamling

Som noget nyt vil der være temadrøftelse med udgangspunkt i fire temaer:

 • Elever med særlige behov
 • Arbejdstidsaftale; demokratisk involvering
 • Kan vi holde til et helt arbejdsliv?
 • Øget frihed

kl. 19.00:
Uddeling af "Den gyldne Pegepind"

Kl. 19.30:
Middagsbuffet - serveres som street food

Kl. 20.45-21.15:
Optræden med dansk radio- tv-vært og satiriker Huxi Bach.

Kl. 21.30-00.00:
Fest med dans, bar, taleområde og optræden med bandet "Roy Richard & his funky friends"

Middag og fest koster 50 kr. Tilmelding foregår via din TR. Er du ikke tilknyttet en TR kan billet købes på Frydendalsvej 24.

Temadrøftelser

Elever med særlige behov. Hvordan er mulighederne for at skabe gode rammer i folkeskolen?

 • I København er der almene folkeskoler, specialskoler, klasserækker og bydækkende tilbud, der alle arbejder med at udvikle eleverne fagligt og socialt. 

Det store spørgsmål er, hvor elever med særlige behov skal gå i skole. Tages der i tilstrækkelig gradhensyn til, hvilket skoletilbud de får mest ud af, eller er det økonomien, som styrer? Og hvad erkonsekvenserne ude i klasselokalerne for den enkelte elev og for klassefællesskabet?

 • Der er en stigning i andelen af elever, der visiteres til specialområdet. Specielt indenfor autisme og ADHD-området er der en stor stigning i forhold til den forventede udvikling
 • Et af fokusområderne i Børne og Ungdomsudvalgets strategi er ”Inkluderende fællesskaber”, der har til formål at skabe bedre sammenhæng mellem almen og specialområdet og at bremsevæksten på det mere vidtgående specialområde.

Til det er der udarbejdet en faglig indsatsplan ”Plads til forskellighed”. I indsatsplanen er derforskellige tiltag, der arbejdes bl.a. med: Styrkelse af RC/PLC (co-teaching, aktionslæring,pædagogisk notat) kompetencecentre og specialsupporten, fleksible indsatser og støttekorps/flexteams, styrket ledelsesinformation og opfølgning, konflikthåndtering, visitation og overgang fra børnehave til skole.

 • På papiret ser indsatserne indenfor ”Plads til forskellighed” fine ud, men hvordan virker det ude i klasseværelserne, for eleverne og lærerne? Er det indsatser der virker, eller er det andet, der skal til?
 • Høje følelsesmæssige krav er en alt for velkendt arbejdsmiljøbelastning for lærergruppen. Når man som lærer har elever i klasser, hvor man oplever ikke at have de nødvendige kompetencer og ressourcer for at undervisningen og det sociale lykkes. Det forårsager stress, sygemeldinger og opsigelser. Hvad skal der til for at ændre dette?
 • Vold og trusler er stadig en stor arbejdsmiljøproblemstilling, specielt for de nyansatte lærere.Hjælper indsatsen i ’Konflikthåndteringsmetoden’ eller skal der mere til?

Arbejdstidsaftale; demokratisk involvering. Høres lærernes stemme?

 • Med vores nye lærerarbejdstidsaftale på folkeskoleområdet, A20, og for vores privatskoler, A21,er ledelsen forpligtet til at drøfte målsætninger og prioriteringen med lærergruppen.
 • Arbejdsmiljøforskning dokumenterer, at involvering og faglige frihedsgrader forbedrer arbejdsmiljøet, og det styrker den faglige kvalitet i arbejdet.

Hvordan kan vi øge vores demokratiske indflydelse på, hvordan vores arbejdsplads udvikles?


Sammenhæng mellem tid og opgaver og gennemskuelighed i opgavevaretagelsen har stor betydning for kvaliteten af vores arbejde og vores arbejdsmiljø, og det er en del af forpligtelsen i arbejdstidsaftalen, A20.

Er det lykkedes gennem opgaveoversigter og opgavebeskrivelser at skabe bedre rammer for lærerarbejdet i dette skoleår?

Kan vi holde til et helt arbejdsliv?

 • Pensionsalderen stiger og stiger. KLF har sammen med den københavnske fagbevægelse haft markeringer foran Christiansborg for at skabe opmærksomhed på, at vi ikke ’kan leve med’ en politisk beslutning, der endnu engang forhøjer pensionsalderen. Vi har rejst problemstillingen vedr. den høje pensionsalder og seniorpolitik på DLF’s kongres, for at få DLF til at arbejde aktivt for forbedringer i Forhandlingsfællesskabet og i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hvordan kan vi i København og ude på skolerne arbejde for et bæredygtigt arbejdsliv?
 • En meget stor del af sygefraværet og især langtidssygemeldingerne er desværre begrundet i arbejdsmiljøproblemstillinger. For få ressourcer og komplekse arbejdsopgaver presser vores arbejdsmiljø, og den manglende balance mellem opgavemængde og tid gør, at det er svært at kunne lykkes med arbejdet, og det udløser stress, sygefravær, opsigelser.

Vi har krav på et sundt arbejdsmiljø. Hvordan får vi ude på skolerne, og øvrige arbejdspladser med KLF’s medlemmer, styrket arbejdet med et sundt arbejdsmiljø?

Og hvordan kan KLF centralt få sat yderligere fokus og handling på dette område?

Øget frihed. Hvad betyder det?

De københavnske politikere i Børne- og Ungdomsudvalget har, på baggrund af en vedtagelse på Christiansborg, besluttet, at skolerne i dette skoleår har frihed til:

 • At vælge at forkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning til ekstralærere i klassen og mulighed for at dele klassen i to.
 • At undlade at udarbejde elevplaner – en opgave der nogle steder opleves at fyldeuforholdsmæssigt meget.
 • At vælge at fravige målsætningen om, at lærerne skal have formelle undervisningskompetencer i de fag de underviser i, til fordel for, at der er færre lærere omkring en klasse.

KLF støtter de foreslåede øgede frihedsgrader til folkeskolen og vil arbejde for, at det ikke kun bliver en mulighed i indeværende skoleår. Derudover har vi brug for, at vi på trods af frihedsgrader fastholder den fælles folkeskole.

Hvordan kan vi arbejde for, at skolen udvikles i samarbejde med os som ansatte?

Hvordan får vi sikret, vi på trods af frihedsgrader fortsat har en fælles folkeskole?

Vinder af ophold i Berlin: Mikkel Hahn-Nagel - gavekort er sendt

Vinder af ophold på Thorø: Kenan Tahirovic - gavekort er sendt

Vinder af en hyttetur: Fatima Belouahi