Efter lange forhandlinger, som startede i december, er der nu indgået en ny forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i BUF. Jeg er meget tilfreds med aftalen, der understøtter lærerarbejdet som et kollektivt anliggende med en solidarisk lønfordeling - og som er så centralt forhandlet som muligt. Aftalen har virkning fra 1. august 2022.

I dette indlæg skriver Københavns Lærerforenings formand, Katrine Fylking, om den netop indgåede forhåndsaftale.

Mål for aftalen

Foreningens mål har været en forhåndsaftale med fastforhandlede lønelementer, så tillidsrepræsentanterne ikke længere skal forhandle lokalløn på skolerne. Den nye aftale bygger på en mere solidarisk udmøntning af lønnen i København, hvilket understøtter, at lærerarbejdet er et kollektivt anliggende.

Det har været et fælles mål for Københavns Lærerforening og Forvaltningen at få en mere enkel forhåndsaftale, hvor der ikke sker de mange årlige reguleringer som følge af nye lokale aftaler med ændringer i funktioner og størrelsen af forskellige tillæg. Vi har indgået en aftale, hvor vi undgår elevatorløn, at lønnen ikke svinger fra år til år for den enkelte lærer. Aftalen er forenklet, og den er gennemskuelig.

I den hidtidige lokalaftale har det ind i mellem været svært at sikre, at alle de aftalte lønmidler blev udbetalt. Eksempelvis, hvis en lærer stoppede eller var på orlov, var det ikke i alle tilfælde, at lokallønnen blev udbetalt til den nye lærer, der skulle varetage den aftalte funktion.

Den finansielle ramme for aftalen er den samme, bortset fra et enkelt tillæg for særlig erfaring i København, som ligger udover. Der er aftalt en udmøntningsgaranti, som sikrer at de aftalte lønmidler udbetales eller genforhandles mellem KLF og BUF.

Et kort tilbageblik på lærerlønnen i København

Den tidligere forhåndsaftale fra 2014 var forhandlet lige efter indgåelsen af lov409, dette ud fra en New public management-tankegang, som ikke understøtter det politiske skifte, som vi lige nu står overfor. Det er derfor helt på sin plads, at vi også med vores løn understøtter en ny tid.

Der har i den mellemliggende periode også været nogle forudsætninger, der har ændret sig som følge af de centrale overenskomstforhandlinger. Før 2015 var det sådan, at der først blev givet et timetalsafhængigt undervisningstillæg fra undervisningstime 300. Det betød, at hvis man havde en større opgave med megen tid ved siden af undervisningen, så fik man mindre i undervisningstillæg. Her kunne de lokalt aftalte tillæg være med til at udligne lønforskellene.

Det blev ændret ved overenskomstforhandlingerne i 2015, så alle lærere nu får et ensartet tillæg på 13.000 kr. i grundbeløb, der dækker de første 750 undervisningstimer (børnehaveklasseledere 15.400 i grundbeløb for de første 835 timer). Der er derfor ikke længere det store behov for - via lokale lønmidler – at udligne lønforskelle.

Et ekstra løntrin til rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere

Centralt for forhandlingerne har også været rekruttering og fastholdelse. Det er derfor aftalt, at for at styrke rekrutteringen, så skal alle uddannede lærere på ny løndannelse have et ekstra løntrin, således at lønforløbet i København starter på trin 35 + 3.000 kr. i grundbeløb (Det ekstra løntrin svarer til 446,87 kr. om måneden). Slutlønnen efter 12 år vil fremover være løntrin 44 + 10.000 kr. i grundbeløb (det ekstra løntrin svarer her til 802,50 kr. pr. måned). For at udligne forskellen mellem lærere på begyndelsestrin og sluttrin, gives alle uddannede lærere i de første 8 år yderligere et tillæg på 1.700 kr. i grundbeløb (hvilket svarer til 206,40 kr. om måneden). Lærere på personlig ordning får i stedet et tillæg på 6.600 kr. i årligt grundbeløb (svarende til 801,31 kr. om måneden).

For børnehaveklasseledere er der aftalt et nyt tillæg på 4.000 kr. i årligt grundbeløb – (svarende til 485,64 kr. om måneden).

Teamtillægget vil fremover være ens for alle på 8.000 kr. i årligt grundbeløb (svarende til 971,29 kr. om måneden.) – hidtil har der været to forskellige et på 8.100 kr. til de lærere, der er teamkoordinatorer og vejledere, og 9.000 kr. til alle øvrige lærere.

Tillæg til teamkoordinatorer og fagligt didaktiske vejledere ensartes på skolerne

Den største nyskabelse i forhåndsaftalen er, at det grundbeløb på 4590 kr. pr. lærer og børnehaveklasseleder, som var reserveret til lokale forhandlinger bortfalder. Tillidsrepræsentanterne og skolelederne skal derfor ikke længere forhandle lokallønsmidler. Der vil fortsat være mulighed for at udpege koordinatorer og fagligt didaktiske vejledere. Der er aftalt faste tillæg for de to funktioner - en koordinator skal have 4.000 kr. i årligt grundbeløb, og en vejleder skal have 6.000 kr. i årligt grundbeløb. Det er forudsat, at der i gennemsnit anvendes 82.000 kr. pr. skole i årligt grundbeløb til koordinatorer og vejledere. Efter hver overenskomstperiode opgøres forbruget, og hvis der ikke er anvendt de aftalte midler, så skal midlerne forhandles centralt mellem KLF og BUF.

Motivation til at tage en læreruddannelse

For at fremme rekrutteringen af uddannede lærere - der i skoleåret forud for en ansættelse med lærereksamen har arbejdet i Københavns Kommune som månedslønnet lærer med særlige kvalifikationer - ydes der fremover i de 4 første år efter uddannelsen til lærer et tillæg for særlig erfaring i København på 7.000 kr. i årligt grundbeløb (849,88 kr. om måneden).

Der er yderligere indgået en aftale om, at der ikke kan ske en lønnedgang for de lærere i kommunen, som er ansat med særlige kvalifikationer, der tager en læreruddannelse og dermed bliver indplaceret i et nyt lønforløb.

Finansiering af aftalen

Finansieringen af disse meget store omlægninger er – bortset fra tillægget på 7.000 kr. for særlig erfaring i København – sket inden for den eksisterende ramme til løn. Det betyder, at der sammen med beløbet på 4.590 kr. pr. lærer er enkelte andre tillæg, som også er ophævet. Det drejer sig om tillæg for skiftende arbejdssteder, fratrædelsesgodtgørelse og koordinering af tosprogede lærere. Nogle få tillæg vil blive omlagt: Turneleder ved Sankt Annæ Gymnasium, Rigshospitalet og skemalægning.

Den samlede aftale kan ses her.

Foreningen vil i god tid inden sommerferien udsende nye løntabeller.

Forhåndsaftalen for UiU, CSV og UU forhandles indenfor den nærmeste fremtid.

Den fælles pressemeddelse kan læses her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.