Tillidsrepræsentanter og skoleledere har bidraget med viden og erfaringer fra det lokale samarbejde om realiseringen af lærernes arbejdstidsaftale. Nu skal den indsamlede viden danne et bedre udgangspunkt for næste skoleårs planlægning, mener KLF’s formand.

Hvordan har samarbejdet mellem lærer, TR og skoleleder om realiseringen af A20 fungeret på de københavnske skoler i det forgangne år?

Spørgsmålet har været hovedtema for de netop overståede områdemøder, arrangeret af Børne- og Ungdomsforvaltningen og KLF, hvor skoleledere sammen med skolens tillidsrepræsentant deltog. 

Møderne har haft til formål at indhente fælles viden om det lokale samarbejde og drøfte erfaringer om realiseringen af lærernes arbejdstidsaftale, som kan have betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, som lærerne skal varetage i det kommende skoleår. Den indsamlede viden kan få indflydelse på din kommende skoleplan og opgaveoversigt.

Forud for møderne har TR og skoleleder fået en række spørgsmål, som afsæt for lokal dialog. Svarene er efterfølgende sendt skriftligt til forvaltningen og KLF, der indsamler den vigtige viden.

Med spørgsmålene har man på skolerne skullet forholde sig til forskellige områder som, ”Har lærerne været involveret i og haft indflydelse på skoleplanen og skolens målsætninger på samarbejdsmøde mellem leder og lærere?”, og ”Har der været en oplevelse af transparens i planlægningen og opgavefordelingen på skolen” og ”Oplever lærerne, at der er sammenhæng mellem tid og opgaver?”.

På møderne har KLF og forvaltningen blandt andet gennemgået udvalgte tilbagemeldinger fra skolerne som oplæg til drøftelse omkring bordene. Det har givet mulighed for at drøfte og debattere forskellige tilgange og syn på arbejdet. Samtidigt har man på møderne kunnet fjerne eller afklare misfortolkninger af A20-aftalen.

På hvert møde har en skole fra området fremlagt, hvordan de har arbejdet med realiseringen af A20, og netop de lokale erfaringer har været rigtige gode at have med på møderne, hvor alle er samlet, vurderer Katrine Fylking.

Godt og konstruktivt

KLF’s formand, Katrine Fylking, har været med til flere af møderne i områderne. Hun mener, at vidensindsamlingen med de skriftlige svar fra skolerne og møderne med skoleledere, tillidsrepræsentanter og forvaltningen har været både gode og konstruktive.

”Vi har fået et bredt indblik i, hvordan det ser ud på skolerne med de spørgsmål, vi har stillet. Det er vigtigt viden for os at få samlet ind – både i forhold til at kunne planlægge arbejdet for det kommende skoleår, men også for at kunne byde kvalificeret ind i arbejdet til den kommunale redegørelse,” fortæller Katrine Fylking.

Ifølge KLF’s formand giver den indhentede viden et bredt indblik i skolernes måde at arbejde med realiseringen af arbejdstidsaftalen på. En del skoler er kommet rigtig langt i måden at samarbejde på i forhold til intentionerne i aftalen, mens andre har problemer med både samarbejdet og realiseringen af aftalen lokalt.

Med den kommunale redegørelse skal kommunen – i dette tilfælde Børne- og Ungdomsforvaltningen – udarbejde en skriftlig redegørelse, der indeholder det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne i kommunen, kommunale beslutninger som har konsekvenser for prioritering af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår, herunder kommunalt besluttede projekter, og den forventede del af arbejdstiden, der forventes brugt.

Derfor er det vigtigt for KLF og forvaltningen, at lærerne, tillidsrepræsentanterne og skolelederne bidrager med lokal viden og erfaringer, forklarer Katrine Fylking.

Når den kommunale redegørelse er klar og præsenteret, skal Københavns Lærerforening og forvaltningen drøfte de kommunale prioriteringer og den samlede viden indhentet fra skolerne – både de skriftlige besvarelser og fra vidensindsamlingsmøderne i områderne. Herefter kan skolerne påbegynde arbejdet med næste skoleårs planlægning, hvor det skriftlige grundlag for ledelsens prioriteringer skal udfærdiges inden skoleplanen kan tage form.

Således forløber hele processen omkring lærernes arbejdstid i et fast årshjul.

Plads til forbedringer

Hvad har den indsamlede viden så vist set med KLF’s øjne?

”Det har set meget forskelligt ud, det som skolerne har meldt ind med. Der er skoler, der er kommet rigtig langt i samarbejdet om A20, og der er skoler, hvor man ikke får indfriet intentionerne med aftalen, og hvor lærerne ikke bliver tilstrækkeligt inddraget,” siger Katrine Fylking, ”Det skal vi have gjort noget ved, og det arbejder vi hele tiden på.”

Hun peger også på, at nogle skoler slet ikke har svaret på spørgsmålene, som forvaltningen og KLF har sendt ud til skolelederne og TR, og der er skoler, hvor kun den ene part har besvaret spørgsmålene.

”Nogle besvarelser er udarbejdet udelukkende af enten skoleleder eller TR, og andre steder har skoleleder og TR besvaret de her spørgsmål sammen”.

Ifølge lærerformanden, er det tydeligt, at man nogle steder har haft en god inddragelse af lærerne i forhold til at kunne besvare spørgsmålene, mens det andre steder ser ud til, at man ikke har involveret lærerne forud for besvarelsen.

”Tanken er selvfølgelig at man skal involvere lærerne, inden man faktisk kan svare, vil jeg mene,” understreger Katrine Fylking.

De forskellige tilbagemeldinger til trods, så er Katrine Fylking overordnet meget tilfreds med vidensindsamlingen.

”Jeg synes faktisk, at vi på kreds-/kommuneniveau har lavet en rigtig god model for, hvordan vi kan indsamle viden fra skolerne. Vi har også talt om, at vi skal på nogle skolebesøg, og det er jeg rigtig glad for, men det havde selvfølgelig været at foretrække, at samtlige skoler havde budt ind. Så havde vi fået et overblik over alle skolerne i hele byen, og det har vi ikke nu. Det må vi tage med videre i vores arbejde. Hvordan håndterer vi det – både kommune og kreds, men også på den enkelte skole, at der er nogen, der ikke byder ind i det arbejde.”

Københavns Lærerforening har samlet al indhentet materiale fra skolerne og vil i den kommende periode samle op på materialet sammen med tillidsrepræsentanterne.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er oplevelsen af vidensindsamlingen positiv.

”BUF har oplevet de områdevise møder som konstruktive med bred involvering og engagement fra de enkelte skoler. Vi har fået en masse gode tilbagemeldinger og input fra møderne, som kan danne baggrund for det videre arbejde med samarbejdssporet og målsætningerne i A20, skriver chefkonsulent i HR, Lonnie Holm Aabroe.

”De skriftlige tilbagemeldinger fra de lokale drøftelser har indgået i dialogen og oplægget på de områdevise møder. Det har virket rigtig godt, at vi på den måde har taget afsæt i konkrete tilbagemeldinger fra skolerne.”

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.