Referat årsmøde 2023

 

Referat fra

årsmødet i KLFs pensionistafdeling

11. april 2023

 

  1. til dirigent valgtes Kaj Brorson, som referent Dorrit Ljungstrøm.
  2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen indledte med at konstatere at det var dejligt at kunne mødes til et årsmøde efter et år, hvor tingene igen har fungeret normalt, og at der har været god aktivitet i pensionistafdelingen med mange arrangementer og  stor tilslutning. Det er rart, at så mange er glade for at deltage i de forskellige fælles aktiviteter der tilbydes. Bestyrelsen prøver efter bedste evne at ramme så bredt som muligt, så mange interesser kan tilgodeses.

Efter 2 års aflysninger gennemførtes den planlagte rejse til Mallorca i starten af maj med godt 50 deltagere.

I juni var der rundvisning på Politimuseet med fuld tilslutning og en meget vidende og veloplagt guide.

Sæsonen startede i august med en tur i cirkusrevyen, også her med fuld tilslutning.

Derudover også i august den tilbagevendende sommertur, denne gang til Kronborg til Jim Lyngvilds kongerækkeudstilling, frokost på Humlebæk Kro med  60 deltagere.

I september var der kursus med overnatning, hvor vi var tilbage på Næsbystrand. Et kursus som i lighed med andre arrangementer havde været coronaaflyst. Her havde vi desværre kalkuleret lidt galt m.h.t. deltagerantal, så det kom til at knibe med sengepladser. Det er desværre ikke i fremtiden muligt at bruge Næsbystrand som kursussted. Ikke kun p.g.a pladsmangel, men også andre faktorer spiller ind.

I november var vi på Medicinmuseet. Igen med glimrende guide og fuld tilslutning.

Så var det endelig tid til den årlige julefest. Deltagerantallet var lidt lavere end forventet, hvilket der kan være flere årsager til. Muligvis kan det skyldes at forplejningen året før var kritisabel, men det kan også skyldes, at der stadig er en vis coronafmatning blandt folk.

Det skal dog siges, at såvel forplejning, underholdning og stemning var helt i orden til denne julefest så forhåbentlig var dette en enlig svale.

I januar lykkedes det endelig at komme på den flere gange berammede rundtur i Operaen. Den havde tidligere været aflyst dels p.g.a corona, dels var den planlagt en dag, hvor der var forestilling og en rundvisning derfor umulig.

Det var 2 sceneteknikere, der stod for omvisningen og det fremgik tydeligt, at de var glade for og yderst stolte af deres arbejdsplads.

Om de kommende arrangementer kan siges, at vi d. 23.04 tager afsted til Kreta en uge – med ca. 40 deltagere.

Onsdag d. 03.05 er der rundvisning på Assistens Kirkegård.

8.  - 9. maj er der kursus på Frederiksdal med plads til ca. 60 deltagere. Der plejer at være stor tilslutning og venteliste til disse kurser.

Det sidste tirsdagsmøde før sommerferien er d. 13.06. Her vil vi i stedet for at mødes på Frydendalsvej afholde mødet som en frokost på Restaurant Allegade 10.

Endelig skal det ikke glemmes at næste sæson starter traditionelt med en sommertur tirsdag d. 29.08. Denne gang til Oplevelsescenter Nyvang. Tilmeldingsfrist m.m. vil blive slået op i starten af sommerferien.

Alle vores rundvisninger og arrangementer afsluttes normalt med fælles spisning for egen regning på en nærliggende restaurant, hvilket hver gang er med til at forstærke den gode stemning og fornemmelsen af fællesskab.

Alle vores tilbud er altid planlagt af pensionistbestyrelsen i fællesskab.

Vi har i afdelingen en rigtig god bestyrelse med meget stor ansvarsfølelse og kæmpe sammenhold. Alle er altid villige til at få tingene til at køre. Der er altid en dagsorden og referat fra møderne. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer.

Endelig bare dette: Vi ville da i høj grad ønske, at endnu flere af de ca, 1.300 pensionerede lærere fra KLF viste interesse og engagement i forbindelse med afdelingens virke, men endnu en gang: tak til jer, der deltager, både i de ting vi tilbyder, men også i høj grad både i tirsdagsmøderne og i koret. Uden jer: ingen pensionistafdeling.

Som bekendt er KLF en del af DLF, som er delt i kredse og fraktioner. Uden at gå alt for meget i detaljer er København kreds 11 og pensionisterne er fraktion 4. Vores del af fraktion 4 hedder København Øst kaldet HØ, som består af pensionister fra den østlige del af København samt Bornholm. HØ har repræsentanter som samles ind imellem til møder, og vi har 2 fra vores bestyrelse, der deltager i disse møder, nemlig Helge og Ruth. Fraktionen opstiller også kandidater til DLFs kongres. Helge er opstillet som suppleant til kongressen for fraktion 4.

KLF vil igen være repræsenteret i Fælledparken d. 1. maj. Som sædvanlig opfordrer de alle pensionister til at komme og hilse på i teltet.

Hold også øje med det årlige grill-arrangement, der afholdes her i haven i slutningen af august. Da det er for alle medlemmer, kommer der ingen speciel invitation til pensionisterne. Så vær opmærksom på nettet.

Vi har et glimrende samarbejde med KLFs bestyrelse. De har ændret deres områder, således at der ikke længere er et fagligt udvalg, vi som afdeling er tilknyttet. Vi har indtil nu ikke været helt sikre på hvorledes det kommer til at fungere for os som afdeling, men ved dog nu at vore repræsentanter er Kjell Nilsson og Thomas Poulsen.

Som sædvanlig en særlig stor, varm tak til Dorthe som er helt uundværlig. Sød, glad, imødekommende, vidende og positiv og hjælpsom i alle retninger.

KLF søger ny kommunikationkonsulent, da Jan Klint er stoppet som redaktør.

Tak til jer der sørger for bordækning, kaffe, småkager, drikkevarer og andre fornødenheder. Stor tak til Ejvind for musikken. Og sidst men ikke mindst: tak til alle jer, der trofast møder op til hvad end vi har at tilbyde. Vi glæder os til at se jer alle igen i næste sæson 23/24.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Bestyrelsen blev opfordret til at vende tilbage vedr. valg til kongressen. Der blev givet tilsagn vedr. dette.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

3. Forretningsordenen blev vedtaget

4.  Alle opstillede blev genvalgt

5. Der blev fremsat ønske om teleslynge i mødelokalet, da det kan være et problem for hørehæmmede at følge med i, hvad der bliver sagt.

Bestyrelsen lovede at undersøge dette.

Dorrit Ljungstrøm

referent