Vedtægter

Vedtægter

§1 Navn

Foreningens navn er Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune (LfL).

Hjemstedet er Københavns Kommune.

§2 Formål

Foreningen har til formål på grundlag af en administrationsaftale med et pengeinstitut at skaffe lån til medlemmer af Københavns Lærerforening og Frederiksberg Lærerforening samt det administrative personale ved disse to foreninger.

Stk.2 Formålet er ligeledes at skaffe lån til medlemmerne af Skolelederne Københavns Kommune samt Skolelederne, Frederiksberg afdeling.

§3 Medlemmer

Medlem af LfL er enhver, som har stiftet lån gennem LfL.

Stk.2 Det er en forudsætning for at få lån, at vedkommende jf. § 2 er ansat

1. i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune som:

• tjenestemand,

• overenskomstansat uden tidsbegrænsning på månedsløn, og som har været ansat på disse vilkår i mindst 1 år,

• åremålsansat som leder, hvis lånet kan afvikles inden udløbet af åremålet

• eller ved pensionering er overgået fra en tjenestemands- eller overenskomststilling i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune.

eller

  1. på en af de private gymnasiers grundskoleafdelinger beliggende i Københavns og Frederiksberg Kommuner som overenskomstansat uden tidsbegrænsning på månedsløn, og som har været ansat på disse vilkår i mindst 1 år.

eller

  1. i en fast stilling som administrationsmedarbejder eller konsulent ved Københavns Lærerforening, herunder Københavns lærerforenings Kolonier eller Frederiksberg Lærerforening, og som har været ansat på disse vilkår i mindst 1 år.

Stk. 3. En forudsætning for at få et lån er endvidere, at man samtidig med lånets optagelse underskriver en BS-aftale om overførsel af den månedlige ydelse på lånet samt beløbet til gruppelivspræmien.

§4 Lånebeløb

Bestyrelsen fastsætter nærmere betingelser for låneoptagelsen samt regler for lånenes størrelse. Lånet kan maksimalt udgøre den i Forenede Gruppeliv jf. § 6 fastsatte forsikringssum.

§5 Foreningens hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter hver for sig for den til enhver tid værende restgæld af det lån medlemmet har optaget.

Stk. 2. Foreningen hæfter med foreningens formue.

Stk. 3. Københavns Lærerforening hæfter for den del, der ikke er dækket af LFL´s egen formue.

§6 Sikkerhed

Til sikkerhed for hvert enkelt lån giver debitor LFL transport i debitors rettigheder i henhold til gruppelivsforsikringsordning i Forenede Gruppeliv.

§7 Rente, omkostninger, ydelse og betaling

Om lånenes forrentning og tilbagebetaling fastsættes nærmere regler efter aftale med pengeinstituttet.

Stk.2. En låntager skal have indbetalt sin månedlige ydelse på den af långiver fastsatte frist i måneden. Afviklingen af gælden må højst vare i 10 år og skal almindeligvis være tilendebragt inden låntagerens fyldte 70. år. Gruppelivspræmien bortfalder ved den af Forenede Gruppeliv til enhver tid fastsatte maksimumalder.

§8 Dødsfald

Afgår debitor ved døden afregnes restgælden af Forenede Gruppeliv over for LfL i henhold til den af debitor meddelte transport jf. § 6.

§9 Låneansøgning

Låneansøgningen sker på en af bestyrelsen udarbejdet formular. Lånsøger er pligtig at meddele bestyrelsen eller foreningens administration og foreningens bankforbindelse enhver oplysning, der måtte forlanges i anledning af den indgivne låneansøgning

§10 Bestyrelse og valgte revisorer

Bestyrelsen består af 2 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen samt 3 medlemmer, der udpeges af Københavns Lærerforening.

Stk. 2 Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter - en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Stk.3 De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en periode på 2 år, således at der hvert år er ét bestyrelsesmedlem på valg.

Stk.4 Hvis det ikke er muligt på generalforsamlingen at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, kan Københavns Lærerforening vælge yderligere at udpege det manglende antal medlemmer til bestyrelsen.”

Stk. 5 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens møder. Bestyrelsen bestemmer foreningens forretningsgang, fastlægger budgettet, fastsætter administrationsudgifterne, administrerer foreningens formue og afholder af denne udgifterne ved dækning af eventuelle tab.

Stk. 6 Der vælges hvert år to revisorer. Endvidere vælges 2 revisorsuppleanter - en 1. suppleant og en 2. suppleant.

§11 Administration

Til udførelsen af de daglige forretninger kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører samt øvrigt nødvendigt personale. Bestyrelsen kan ligeledes indgå en administrationsaftale.

§12 Prokura

Foreningens kontante midler anbringes på særlige konti i det pengeinstitut, der yder lån til foreningen. Bestyrelsen beslutter, hvilke personer, der skal have prokura til foreningens konti og underskrivelse af dokumenter.

Stk. 2 Formanden er bemyndiget til i forening med forretningsføreren/administrator eller en anden af bestyrelsen bemyndiget person, fx et bestyrelsesmedlem, at underskrive på LfL’s vegne ethvert dokument – herunder kvitteringspåtegninger og andre påtegninger på de til foreningen udstedte pantebreve – og til at indgå og afslutte alle retshandler.

§13 Tavshedspligt

Låneforeningens bestyrelse, revisorer samt de ansatte/administrator har tavshedspligt om alt, hvad de erfarer om foreningens medlemmers lån og øvrige økonomiske forhold.

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der foretages revision mindst 2 gange årligt. Revisionen foretages i henhold til den af bestyrelsen udarbejdede revisionsinstruks.

Stk. 2 Det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling. Regnskabet med revisorpåtegning fremlægges til eftersyn 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Stedet for fremlæggelsen meddeles i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3 Ekstrakt af det reviderede regnskab offentliggøres forud for den ordinære generalforsamling på foreningens hjemmeside.

§15 Ordinær generalforsamling

Indvarsling til den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar/marts sker ved meddelelse på Københavns Lærerforenings hjemmeside samt Frederiksberg Lærerforenings hjemmeside eller låneforeningens egen hjemmeside senest 8 dage før afholdelsen. Forslag til dagsorden må være indsendt til bestyrelsen inden 1. februar.

Stk. 2 Alle valg foretages på generalforsamlingen hvor hvert fremmødt medlem har én stemme. Afstemning sker skriftligt, hvis forslag herom fremsættes på generalforsamlingen. Almindelig stemmeflerhed er afgørende. Vedtægtsændringer kan ikke vedtages med mindre 2/3 af medlemmerne er til stede, dog er en med samme vedtægtsændringer på dagsordenen sammenkaldt ny generalforsamling beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§16 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger kan kræves indkaldt af:

1) Låneforeningens bestyrelse eller

2) 25 af foreningens medlemmer.

I sidste tilfælde må der til bestyrelsen indsendes en skriftlig begæring med angivelse af hvad, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på Københavns Lærerforenings hjemmeside samt Frederiksberg Lærerforenings hjemmeside eller låneforeningens egen hjemmeside.

Stk. 3 På ekstraordinære generalforsamlinger gælder de samme regler for afstemninger som ved ordinær generalforsamling.

§17 Foreningens opløsning

Den formue, som foreningen på ethvert tidspunkt er i besiddelse af, kan aldrig fordeles til medlemmerne.

Stk. 2 Hvis foreningen opløses, skal dens formue primært anvendes til dækning af medlemmernes eventuelle gæld til pengeinstituttet, stiftet gennem LFL subsidiært overgå til anden anvendelse efter bestemmelse af Københavns Lærerforenings bestyrelse.

For lånere, der ikke er overgået til BS-løsning vil vilkårene for lånene svare til det, der er gældende i den hidtidige vedtægt inkl. den solidariske hæftelse.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. marts 2023 samt ekstraordinære generalforsamling 15. marts 2023.